Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:443 (2001-2002)
Innlevert: 06.06.2002
Sendt: 07.06.2002
Besvart: 11.06.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Da regjeringen Stoltenberg lyste ut nye konsesjoner til lakseoppdrett var det et mål at kvinner og lokale søkere skulle prioriteres. Etter at ESA hadde innsigelser på dette punkt har nå Regjeringen Bondevik endret sitt forslag angående tildelingsforskrifter på disse punktene.
På hvilken måte vil fiskeriministeren ivareta disse viktige målsettingene med de nye tildelingsforskriftene?

Begrunnelse

I mange kystsamfunn er det et problem at mange jenter flytter fra sine hjemsteder. Årsakene til det er sammensatte, men en grunn er mangel på interessante jobber. Samtidig vet vi at det er mange jenter som tar fiskeri- og havbruksfaglig utdanning. Undersøkelser viser også at kvinner er gode bedriftsledere og eiere. Antallet konkurser i bedrifter eid og ledet av kvinner er meget lavt.
Videre ser en også at bedrifter bygd opp og drevet av lokale eiere gir større ringvirkninger lokalt enn bedrifter styrt fra andre deler av landet eller utlandet.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: I brev av 27. mars 2002 anbefalte ESA at enkelte bestemmelser i forslaget til ny tildelingsforskrift endres da disse anses ikke å være fullt ut forenlige med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Av de bestemmelser som ikke ble ansett som forenlige med Norges forpliktelser var den foreslåtte prioritering av kvinner ved tildelingen. På denne bakgrunn ble det ansett som nødvendig å endre den foreslåtte forskrift på dette punkt.

Samarbeidsregjeringen deler regjeringen Stoltenbergs oppfatning om at det er viktig å styrke kvinners deltakelse på eiersiden i næringen. Fiskeridepartementet har derfor foreslått at bestemmelsen om at kvinner skal prioriteres ved tildelingen erstattes med en oppfordring til kvinner om å søke konsesjon i denne tildelingsrunden. Det vises i denne forbindelse til den foreslåtte forskrift § 4 e) som lyder: "oppfordring til at kvinner søker om konsesjon."

Med denne endring ønsker Regjeringen å markere at målsettingen om å styrke kvinners stilling og innflytelse i næringen fortsatt står fast.