Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:445 (2001-2002)
Innlevert: 07.06.2002
Sendt: 07.06.2002
Besvart: 13.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Opplæring av pasienter og pårørende er ifølge helselovgivingen én av fire oppgaver for sykehusene. Stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler har gjennom prosjektmidler utviklet et metodisk verktøy for opplæring av astmapasienter. Studier viser at de som har gjennomgått opplæringen, har hatt ca. 70 pst. reduksjon i primærlegekonsultasjoner og sykefravær. Prosjektperioden er over, og tilbudet står i fare for å forsvinne.
Vil helseministeren opprettholde tilbudet gjennom statlig finansiering?

Begrunnelse

Personer med astma har hatt stor nytte av pasientopplæring. En stor norsk undersøkelse viser at pasientopplæring av personer med astma fører til bedre livskvalitet, bedre lungefunksjon, bedre medikamentvaner, reduserte legebesøk og lavere sykefravær. Dette har også gitt åpenbare samfunnsøkonomiske besparelser, selv om bedret livskvalitet for den enkelte er den aller største gevinsten.
Stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler utgav i 1998 en opplæringspakke for voksne astmatikere som i dag brukes ved nesten samtlige norske lungepoliklinikker og i spesialisthelsetjenesten for øvrig. Opplegget er senere utviklet også for barn og ungdom. Det er også utarbeidet en egen internettbasert opplæringspakke og databasert opplæringsverktøy for allmennpraktikere. Det kan og være grunn til å minne om at prosjektet er drevet gjennom stor grad av ulønnet dugnadsinnsats mellom fagfolk, myndigheter og brukere innenfor et budsjett på mellom 2-3 mill. kr pr. år. I spesialisthelsetjenesteloven er sykehusene pålagt fire hovedoppgaver:

1. Diagnostikk, behandling, pleie og rehabilitering.
2. Utdanning av helsepersonell.
3. Forskning.
4. Opplæring av pasienter og pårørende, noe som også er nedfelt i vedtektene for helseforetakene.

Det er selvsagt stort behov for opplæring av pasientene gjennom primærhelsetjenesten i og med at de fleste med lungesykdom er i kontakt med denne delen av helsetjenesten. Det er meget avgjørende både for effektiv ressursutnyttelse og for pasientenes beste at dette prosjektet videreføres på permanent basis. I denne sammenhengen er det viktig at pasienter og helsepersonell har kontinuerlig tilgang på oppdaterte og effektive opplæringsplaner og verktøy for pasienter med kronisk lungesykdom. Derfor er det avgjørende at en kan bevare og stadig videreutvikle en nasjonal ressurs- og kompetansebase, bl.a. basert på det utviklede astmaskoleopplegget. En utvikling tilknyttet en av våre lærings- og mestringssentre er naturlig, f.eks. lærings- og mestringssentret ved Vest-Agder Sentralsykehus som etter det jeg forstår, har arbeidet tett opp til Stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler. Tilknytning til Aker sykehus som har nasjonal funksjon, kan også være aktuelt.
Jeg vil sterkt understreke behovet for at dette tilbudet opprettholdes og videreutvikles i takt med ny forskning. Nå er redskapet utviklet for å komme denne store gruppe pasienter i møte. Nå må dette opplegget komme inn under en ordinær statlig finansiering, og etter det jeg er kjent med, er det behov for ca. 1 mill. kr pr. år for å drive prosjektet videre.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: For personer med en kronisk sykdom som astma er god opplæring og mestring av sykdommen et viktig supplement til den medisinske behandlingen. Tilbudet kan i noen grad gis i primærhelsetjenesten, men må i all hovedsak foregå i spesialisthelsetjenesten i sykehus, poliklinikker og hos privatpraktiserende spesialister.

Nasjonal Plan for Astmaskoler (NPAS) er et metodisk verktøy til bruk i opplæring av astmapasienter til å takle sin sykdom. NPAS er organisert som en privat stiftelse med formål å utarbeide og vedlikeholde opplæringsmateriell for mennesker med astma, samt bistå med opplæring/veiledning til helsepersonell bl.a. ved kursvirksomhet. Arbeidet har i en utviklingsfase 1998-2002 hatt et budsjett på 2-3 mill. kr pr. år med støtte fra Norges Astma- og Allergiforbund, Stiftelsen Helse og Rehabilitering, flere farmasøytiske firmaer, Den norske lægeforening og fra daværende Sosial- og helsedepartementet.

NPAS fikk tildelt midler fra det daværende Sosial- og helsedepartementet i 1998 og 1999 på henholdsvis 615 000 kr og 340 000 kr i forbindelse med handlingsplan for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdom. Departementet har ikke gitt bevilgning til NPAS etter dette.

Stortinget har gjennom lovverket gitt klare føringer på at pasienter med kroniske lidelser skal ivaretas særskilt. Opplæring av pasienter og pårørende er ifølge lov om spesialisthelsetjenesten (§ 3-8) én av fire hovedoppgaver for sykehusene. Praktisk erfaring viser at en gjennom aktiv medvirkning fra pasientens side oppnår bedre symptomkontroll og mestring av sykdommen. Helseforetakene har også plikt til å utvikle individuelle planer for pasienter med kroniske lidelser (jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5). Planene skal utarbeides sammen med pasient og pårørende, eventuelt også primærhelsetjenesten. Jeg har derfor i styringsdokumentene til regionale helseforetak understreket at de har et særlig ansvar for å ivareta pasienter med kroniske lidelser.

Stiftelsen NPAS har utviklet pedagogisk materiell som i varierende grad er blitt benyttet av de astmaskolene som er etablert i norske sykehus, og disse kan vise til gode kliniske resultater. I en rapport fra Statens helsetilsyn fra 2000 konkluderes det med at "astmaskoler er en metode for pasientopplæring som bør kunne gjennomføres innenfor de eksisterende rammer i norsk helsevesen".

Jeg mener at det gjennom lovverket, de styringssignalene som jeg har gitt helseforetakene, og de tilbudene som allerede er etablert i en rekke sykehus, er lagt til rette for å bygge opp og gjennomføre gode tilbud til pasienter med astma. Jeg finner derfor at det ikke er hensiktsmessig å gi særskilt støtte til drift av en enkelt virksomhet som Stiftelsen NPAS.

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom ved Aker universitetssykehus HF har som en av sine oppgaver å sikre nasjonal kompetanseoppbygging, nettverksbygging og spredning av kompetanse når det gjelder mestring av kroniske sykdommer. Senteret arbeider nært med bruker/pasientorganisasjoner både når det gjelder utforming og iverksetting av tiltak. Kompetansesenteret skal også bidra med rådgivning og faglig støtte til andre sykehus m.m. og har bl.a. bidratt ved utarbeidelse av barnemodul for NPAS astmaskole. Kompetansesenteret bør derfor kunne være en aktuell samarbeidsparter i forhold til NPAS.