Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:447 (2001-2002)
Innlevert: 07.06.2002
Sendt: 07.06.2002
Besvart: 13.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener at 86 innsatte burde vært plassert i psykiatrisk eller annen egnet institusjon enn fengsel.
Kan helseministeren si noe om når og hvordan de helsemessige forhold for de innsatte blir fulgt opp?

Begrunnelse

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund gjennomførte en undersøkelse om helsetilstanden blant de innsatte i 2001. Forbundet framhever her at 305 innsatte er feilplassert i fengselsvesenet og at dette gjelder i stor grad de store fengslene i Oslo, Bergen og Trondheim. I tillegg har Statens helsetilsyn påpekt at helsetilstanden til de innsatte i fengslene er generelt dårlig.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Innsatte i fengsel er en utsatt og sårbar gruppe som har høyere sykelighet enn befolkningen for øvrig. Det antas at både fysiske og psykiske problemer er mer utbredt blant innsatte enn i befolkningen for øvrig. Mange av de innsatte har problemer med narkotikaavhengighet. I tillegg har mange alvorlige personlighetsforstyrrelser som disponerer for forskjellige psykiske lidelser. Dette gjenspeiler seg bl.a. ved at de innsatte har et høyt forbruk av helsetjenester. Det er gjort undersøkelser som viser at legesøkningen blant de innsatte er seks ganger høyere enn i normalbefolkningen.

I 2001 gjennomførte Helsetilsynet og fylkeslegene felles tilsyn med deler av helsetjenestetilbudet ved 34 av landets 43 fengsler. Blant de forhold som ble undersøkt var hvordan virksomhetene sikrer de innsattes rett til nødvendig helsehjelp. Fylkeslegene fant at de aller fleste innsatte fikk tilstrekkelig informasjon om helsetjenestetilbudet i fengslene, og at tilgjengeligheten til primærhelsetjenesten var god. Dersom det var behov for det, ble de innsatte henvist til spesialisthelsetjenesten.

Som nevnt over er det en kjensgjerning at mange innsatte har psykiske problemer. De fleste av disse kan behandles forsvarlig i tilknytning til soning. Enten kan dette gjøres i helsetjenesten inne i fengselet, eller ved innleggelse eller poliklinisk behandling utenfor fengselet. En del blir behandlet ved at spesialisthelsetjenesten kommer til fengselet. Ved alvorlig sinnslidelse skal vedkommende overføres til psykisk helsevern.

Det er i ferd med å bli igangsatt et forskningsprosjekt i regi av Forskningsstiftelsen Fafo om innsattes levekår. Prosjektet er et ledd i levekårsforskningen i Norge for å kartlegge den faktiske fordelingen av ressurser og sykdom i befolkningen generelt, og i og mellom grupper spesielt. I denne sammenheng er et av målene å få bedre kunnskap om psykiske lidelser blant innsatte. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo, kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet. Kompetansesentrene for fengsels-, sikkerhets- og rettspsykiatri har også vært samarbeidspart. Denne kunnskapen vil ha betydning for utformingen av straffegjennomføringen, behandling, rehabiliteringstiltak og andre kriminalitetsforebyggende tiltak. Arbeidet skal starte i august 2002.

Sosial- og helsedirektoratet reviderer nå Veileder for helsetjenesten til de innsatte (1987). Arbeidet er høyt prioritert blant annet som en oppfølging av tilsynsrapporten fra tilsynet med helsetjenesten til de innsatte. Planen er å ferdigstille arbeidet i 2002.

Gjennom de siste årene har departementet satt et sterkt fokus på problematikken rundt psykotiske innsatte. Jeg viser i denne forbindelse til St.prp. nr. 1 for 2001-2002: "Antall psykotiske innsatte i norske fengsler er ikke stort. Statens helsetilsyn antar at inntil om lag 5-8 innsatte på landsbasis til enhver tid oppfyller vilkårene i lov om psykisk helsevern for tvangsinnleggelse. For disse er det ofte en viss ventetid før de overføres til sykehus. I de senere år er ventetiden blitt vesentlig forkortet, men kan i enkelte tilfeller variere."

Den pågående opptrappingsplanen for psykisk helse vil også komme de innsatte til gode på linje med den øvrige befolkningen.

Soningsforholdene er av betydning for hvorvidt psykoser oppstår under soningen. Det finnes forskjellige typer fengsler med ulik grad av sikkerhet, fra helt åpne fengsler til lukkede anstalter. Fengselsvesenet tilstreber så langt som mulig at innsatte plasseres under soningsforhold tilpasset på en slik måte at psykoser ikke oppstår. Dette er forhold kriminalomsorgen er spesielt oppmerksom på ved utbyggingen av tilbudet til forvaringsdømte ved Ila.

Jeg vil be Statens helsetilsyn vurdere hvorvidt det med bakgrunn i FFOs undersøkelse er behov for å se nærmere på hvorvidt innsatte får det helsemessige tilbudet de har behov for. Dersom det er behov for det, vil jeg be Statens helsetilsyn gjennomføre særskilt tilsyn.