Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:448 (2001-2002)
Innlevert: 07.06.2002
Sendt: 10.06.2002
Besvart: 14.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Det er for 2002 bevilget 70 mill. kr til behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i utlandet. Disse pasienter er avhengig av få en tett oppfølging etter at de kommer tilbake til Norge.
Hvilke konkrete opplegg har helsevesenet til disposisjon i denne sammenheng?

Begrunnelse

Spørsmålet er sendt på grunn av henvendelser jeg har fått om manglende oppfølging i slike situasjoner som jeg har beskrevet.
Dersom behandling av pasienter med spiseforstyrrelser skal kunne gi positive resultater, er en helt avhengig av en tettere oppfølging. Dersom dette ikke finnes i tilstrekkelig grad, vil behandling i utlandet miste sin verdi. Dersom slike tilbud ikke eksisterer, burde en vel sørge for at de ble utviklet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at tallet som er lagt til grunn i spørsmålet ikke medfører riktighet. Rikstrygdeverkets Prosjekt - Kjøp av helsetjenester i utlandet har foreløpig avsatt 25 mill. kr til behandling av denne pasientgruppen. I Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2002 er det lagt til grunn at det skal finnes midler til å ferdigbehandle alle som allerede er under behandling eller som har takket ja til tilbud om sådan.

Regjeringen har erkjent at det er behov for å bedre behandlingstilbudet for mennesker med spiseforstyrrelser i Norge. Dette var også bakgrunnen for at det ble utarbeidet en strategiplan mot spiseforstyrrelser i 2000. Strategiplanen inneholder omfattende tiltak både når det gjelder forebygging, kompetanseheving og økt kapasitet i behandlingsapparatet, og skal følges opp av de regionale helseforetakene. Det er også utarbeidet en veileder for behandling av spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten hvor kontinuitet og langtidsoppfølging vektlegges.

Som et supplement til det innenlandske tilbudet har Prosjekt - Kjøp av helsetjenester i utlandet inngått avtaler med svenske og engelske behandlingsinstitusjoner for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Disse landene er valgt på grunn av bra faglige resultater og av språkmessige hensyn.

Ifølge tall fra prosjektet er foreløpig 37 pasienter i gang med sitt behandlingsopplegg. Behandlingen foregår med dag- eller døgninnleggelse ved utenlandsk behandlingsenhet, og skjer ofte i vekselspill mellom den utenlandske og norske behandlingsenheten.

Prosjektet har, i samarbeid med fagfolk, utarbeidet et behandlingsopplegg hvor det er lagt stor vekt på samarbeid og kontinuitet i forhold til ansvarlig behandlingsenhet i Norge. Det er opprettet en faggruppe som fungerer som et bindeledd mellom behandlingsenhet i utlandet og i Norge. Pasienter som helt eller delvis behandles i utlandet er derfor sikret oppfølging når de kommer tilbake til Norge.

En svært viktig del av det faglige opplegget går ut på at helsepersonell med behandlingsansvar i Norge kan hospitere ved de utenlandske behandlingsenheter når disse har en norsk pasient innlagt. Målsettingen er å tilføre det norske behandlingsmiljøet økt kompetanse, noe som vil føre til positive effekter utover prosjektets varighet.