Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:452 (2001-2002)
Innlevert: 10.06.2002
Sendt: 11.06.2002
Besvart: 17.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Hva er kriteriene for å komme inn på kortbanenettet?

Begrunnelse

Lista flyplass ble militær flyplass med investeringer fra NATO. I avtalen med de militære myndigheter ble det tillatt sivil flytrafikk. Den militære virksomheten ble nedlagt i 1996, men Stortinget vedtok at det skulle bevilges 50 mill. kr til omstilling av flyplassen til sivil virksomhet. Lista Lufthavn AS har ti års leieavtale (fra 1996) for å leie ut flyplassarealer til cargotrafikk og næringspark. Det er i dag 2 800 arbeidsplasser knyttet til nærområdet rundt flyplassen og det er planlagt store investeringer for å utbedre vegnettet i regionen.
Reisetid fra regionen til Oslo er med bil og fly ca. fem timer. Samme tidsbruk som Oslo-Stokmarknes. Alternative reisemåter er jernbanen, ca. 50 km fra Lista.
Regionen har et befolkningsgrunnlag på ca. 35 000 innbyggere.
Nye etableringer i Lista Næringspark er under forhandlinger, og det er svært viktig for etablererne at Lista lufthavn er operativ.
Vest-Agder fylkeskommune har søkt departementet om driftstilskudd for de første årene på 3 mill. kr til en flyforbindelse til Gardermoen. Drift og vedlikehold skal dekkes lokalt etter denne tiden. "Listerpakken" som nå blir vedtatt, vil bety økt kundegrunnlag for flyplassen.
Dersom regionen ikke har en operativ flyplass, vil dette få store konsekvenser for næringsvirksomheten i området, og kunne resultere i nedleggelser og økt arbeidsledighet.
Gode kommunikasjonsløsninger og næringsvirksomhet i regionen er påkrevd for at distriktene skal opprettholde bosetting og høy sysselsetting. Dersom det ikke blir aktivitet på flyplassen vil Forsvaret måtte rydde opp. I så tilfelle vil kostnadene komme opp i flere hundre millioner kroner.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Ved dereguleringen av norsk luftfart på 90-tallet, jf. St.prp. nr. 69 for 1992-1993 Om rammevilkåra for luftfartsselskapenes virksomhet, ble det åpnet for, etter visse overgangsordninger, å gi fri markedsadgang på det norske innenriksmarkedet, for alle flyselskaper innen EØS-området. Dette betyr at et hvert flyselskap som er godkjent av luftfartsmyndighetene i et EU/EØS-land, i utgangspunktet kan starte flygninger på norske lufthavner i dag.

For å sikre god transportstandard har Samferdselsdepartementet anledning til å innføre Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, for deretter å kjøpe flyrutetjenester på anbud fra flyselskapene. Slikt statlig engasjement skal, jf. St.meld. nr. 15 for 1994-1995 Om statens engasjement i regional luftfart, i hovedsak rettes mot regional flytrafikk som har som funksjon å knytte et område opp mot regionale sentra og/eller trafikknutepunkter med forbindelse videre med langdistanseruter. Det er videre en forutsetning for statlig inngripen i markedet at den samlede transportstandard i regionen legges til grunn, og at det er flytransport som er best i stand til å tilfredsstille transportbehovet.

Farsund lufthavn, Lista, er ikke tatt med i det statlige anbudsrutenettet. Stortinget gav i Innst. S. nr. 128 for 1994-1995 til St.meld. nr. 15 for 1994-1995 sin tilslutning til Samferdselsdepartementets vurderinger av at det ut fra transportstandardsituasjonen ved Lista ikke var grunnlag for statlig engasjement ved Lista lufthavn til verken sivil flyrutedrift eller sivil lufthavndrift.

Det er ingen særskilte endringer i transportstandarden siden framlegget av St.meld. nr. 15 for 1994-1995 som tilsier endret holdning i forhold til statlig engasjement ved Lista. Lista-regionen har nærhet til Kristiansand lufthavn, Kjevik (om lag 100 km), og gode alternative transportmåter på veg (store deler av strekningen på Europaveg 39). Samferdselsdepartementet har således ikke funnet grunnlag for å ta lufthavnen inn i det nylig utlyste anbudet for flyrutedrift for perioden 1. april 2003 - 31. mars 2006.

Lista kan i likhet med andre ikke-statlige lufthavner søke Samferdselsdepartementet om tilskudd til flygeinformasjonstjenesten (AFIS-tilskudd), gitt at det er rutetrafikk ved lufthavnen. Utenom dette tilskuddet og flyruteanbudet finnes det pr. i dag ingen andre tilskuddsordninger for sivil flytrafikk.