Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:459 (2001-2002)
Innlevert: 12.06.2002
Sendt: 12.06.2002
Besvart: 18.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Jeg er kjent med at Luftfartstilsynet har oversendt til Samferdselsdepartementet en evalueringsrapport om "traséforskriften" for Oslo Lufthavn Gardermoen.
Hvordan vil samferdselsministeren behandle denne rapporten og eventuelle forslag som er i denne?

Begrunnelse

Når Stortinget behandlet lokaliseringen av ny hovedflyplass, ble det gjort grundige vurderinger og føringer for driften av Oslo Lufthavn Gardermoen. Inn- og utflygingstraseer, når flygning skal skje osv. var sentrale forhold som Stortinget behandlet. I oversendte rapport er blant annet disse forhold omtalt. Forslag om endringer kan muligens være i strid med Stortinget tidligere vedtak, og som det vil være nødvendig at Stortinget behandler på nytt før endringer iverksettes.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Innledningsvis viser jeg til den bakgrunnsinformasjonen jeg ga i svar på ditt spørsmål nr. 331 om denne saken.

Samferdselsdepartementet mottok Luftfartstilsynets rapport om evaluering av forskrift om inn- og utflygingstraseer for Oslo Lufthavn Gardermoen, i brev av 31. mai 2002.

Departementet vil gå gjennom rapporten og vurdere Luftfartstilsynets evaluering. Når denne gjennomgangen er fullført, vil departementet be Luftfartstilsynet om å følge opp arbeidet med eventuelle forskriftsendringer og andre tiltak. Departementet har som målsetting å gi nødvendige tilbakemeldinger til Luftfartstilsynet til høsten, slik at selve forskriftsarbeidet, om nødvendig, kan igangsettes. Det er vanskelig å si eksakt når eventuelle forskriftsendringer vil kunne tre i kraft. Eventuelle forslag til forskriftsendringer vil på vanlig måte bli gjenstand for en bred høring, der blant annet interesseorganisasjoner for beboerne i flyplassens nærområde vil få anledning til å uttale seg.