Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:461 (2001-2002)
Innlevert: 12.06.2002
Sendt: 13.06.2002
Besvart: 18.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden medvirke til at bedriften Hadeland Glassverk får skilte ved innfartsveiene til bedriften?

Begrunnelse

Hadeland Glassverk besøkes årlig av om lag 500 000 mennesker, og er dermed et av de mest besøkte turiststedene i Norge. Bedriften har gjennom de seneste årene forsøkt å få vegkontorene i Oppland og Buskerud til å forstå at det oppleves som uforståelig og en urimelig forskjellsbehandling at bedriften nektes muligheten for å sette opp vegskilt. Dette gjelder særlig ved Rv 4 i Lunner, krysset E16/Rv 242 ved Norderhov og Rv 35 i Jevnaker og Gran.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Innledningsvis vil jeg påpeke at spørsmålet om skilting til Hadeland Glassverk har vært gjenstand for klagebehandling i Vegdirektoratet både i 1991 og 1994. På bakgrunn av et brev til Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe v/Berit Brørby Larsen, ble saken dessuten tatt opp med Vegdirektoratet i 1997.

I begge klagesakene ga Vegdirektoratet vegkontorene i Buskerud og Oppland medhold i avslagene på Hadeland Glassverks søknader om vegvisning fra E16 i Buskerud og Rv 4 i Oppland. Som begrunnelse for avslagene ble det vist til at Hadeland Glassverk ligger i Jevnaker, og at det er vegvisning til Jevnaker i begge de aktuelle vegkryss. Når man kan finne fram til adressestedet etter den ordinære geografiske vegvisningen, tillater ikke skiltmyndigheten vegvisning til enkeltvirksomheter. Da saken ble forelagt Vegdirektoratet i 1997, fastholdt direktoratet sine tidligere synspunkter, noe Samferdselsdepartementets støttet.

Jeg finner grunn til å påpeke at ønskene om vegvisning generelt sett er langt større enn det som med rimelighet kan imøtekommes fra skiltmyndighetenes side. Skiltmyndigheten må derfor prioritere hvilke mål som skal vises. Et spørsmål er hvor langt ut i vegnettet en skal trekke vegvisningen til ulike virksomheter.

Den geografiske vegvisningen henvender seg til alle trafikantene og må derfor ha prioritet i forhold til lokal vegvisning som bare henvender seg til en begrenset del av trafikantene.

Der trafikantene kan finne fram til adressestedet etter den ordinære geografiske vegvisningen, tillater ikke skiltmyndigheten vegvisning til enkeltvirksomheter. Dette er et grunnleggende prinsipp for vurderingen av all lokal vegvisning, og svært viktig for å kunne holde den mengden av informasjon vi retter mot trafikantene i vegkryssene på et forsvarlig nivå. Dersom skiltmyndigheten skulle trekke vegvisningen til flere virksomheter lengre ut i vegnettet, ville dette lett kunne føre til en "skiltskog" i mange kryss på stamvegene og andre riksveger.

Et annet prinsipp for all vegvisning er at denne må være kontinuerlig, det vil si at et visningsmål må gjentas konsekvent i alle kryss der vegvisning er nødvendig helt fram til målet. Lokal vegvisning i kryss langt unna virksomhetens lokalisering vil ofte utløse omfattende skilting på de mellomliggende vegstrekningene.

Ut fra de opplysninger jeg har mottatt fra Vegdirektoratet legger jeg til grunn at skiltingen til Hadeland Glassverk er i samsvar med gjeldende retningslinjer. Dersom ønsket om vegvisning til Hadeland Glassverk fra E16 og Rv 4 skulle imøtekommes, ville det altså innebære en forskjellsbehandling i forhold til gjeldende retningslinjer og praksis.

For å gjøre det lettere å finne frem til Hadeland Glassverk når man er kommet frem til adressestedet Jevnaker, er det etter det jeg ha fått opplyst, satt opp vegvisning i krysset mellom riksvegene 35 og 241.

Vegdirektoratet har opplyst at de ved senere revisjon av skiltnormalen vil forsøke å gjøre bestemmelsene og retningslinjene enda klarere, for å unngå ulik, feilaktig eller unødvendig vegvisningsskilting.