Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:462 (2001-2002)
Innlevert: 13.06.2002
Sendt: 14.06.2002
Besvart: 21.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): På en henvendelse fra Foreningen for Kroniske Smertepasienter opplyser Rikstrygdeverket at dersom folketrygden skal dekke reise til et landsdekkende tilbud for smertetilbud må det godkjennes av Helsedepartementet. Dersom det skal bli refusjon for radiofrekvensbehandling må takster fremforhandles med legeforeningen.
Vil helseministeren følge opp disse punktene?

Begrunnelse

Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS) påpeker et behov for dekning av reiseutgifter til private smerteklinikker, og dekning av utgifter til radiofrekvensbehandling. Dette gjelder i høy grad smertepasientenes livskvalitet. En undersøkelse utført av ECON for FFO viser at smertepasienter har betydelige utgifter til medisiner.
Dagens forskrifter til folketrygdloven og Rikstrygdeverkets utfyllende retningslinjer har som hovedregel at reiseutgifter kan dekkes til nærmeste sted der behandling kan foretas. Mange smerteklinikker befinner seg i Oslo-området. Dette gjør at mange smertepasienter ikke har råd til reise og behandling, og tilbudet om smertebehandling avgjøres av hvor du bor.
Når det gjelder refusjon for radiofrekvensbehandling så opplyser Rikstrygdeverket i skriv av 24. juli 2000 til FKS at det ikke er fremforhandlet takst for denne behandlingen hos privatpraktiserende leger. Derfor gis ingen refusjon.
Foreningen for Kroniske Smertepasienter har tatt opp disse forholdene i skriv av 25. februar 2002 til Rikstrygdeverket. I sitt svar av 2. april 2002 sier Rikstrygdeverket: "Hvis folketrygden skal dekke reise til privat smerteklinikk i Oslo som en form for landsdekkende tilbud, anser Rikstrygdeverket at en slik ordning eventuelt må godkjennes av Helsedepartementet."
Rikstrygdeverket sier videre om radiofrekvensbehandling at hvis den skal dekkes av det offentlige må det fastsettes takst for privatpraktiserende leger, eller at de regionale helseforetakene må ta dette over sine budsjett.
Rikstrygdeverket sendte foreningens henvendelse over til Sosial- og helsedirektoratet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Folketrygden gir stønad til dekning av utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende leger som har fastlegeavtale med kommunen eller driftsavtale med regionale helseforetak. Forskriften inneholder i dag ingen takst for radiofrekvensbehandling. Jeg er ikke kjent med om det finnes avtaleleger som har et slikt behandlingstilbud.

Krav om slik foreslått takst er ikke fremkommet i forbindelse med de årlige takstforhandlingene. Det kan kanskje tyde på at det tilbudet som finnes, er et helprivat tilbud. I så fall vil trygden uansett ikke kunne refundere utgiftene forbundet med behandling.

Ifølge folketrygdloven § 5-16 dekker folketrygden nødvendige reiseutgifter i forbindelse med medisinsk undersøkelse eller behandling. Reiseutgiftene dekkes til det nærmeste stedet smertebehandlingen kan gis.

Ifølge pasientrettighetsloven § 2-4 har pasienter som ikke ønsker å vente rett til å velge ved hvilket offentlig sykehus behandlingen skal foretas. Folketrygden dekker reiseutgifter til sykehus som ikke er det nærmeste behandlingssted, når vedkommende benytter retten til fritt sykehusvalg. Retten til fritt sykehusvalg omfatter offentlige sykehus og enkelte private sykehus som tidligere var inkludert i de regionale helseplanene.

Personer som benytter retten til fritt sykehusvalg må betale en høyere egenandel enn personer som får utført behandling på nærmeste sted. Egenandelen er på opptil 200 kr for hver enkeltreise (400 kr ved tur-retur-reise), mot 90 kr for hver enkeltreise (180 kr ved tur-retur-reise).

Det er likevel en forutsetning for at trygden dekker reiseutgifter at det offentlige dekker hele eller deler av utgiften til behandlingen. Siden det offentlige ikke dekker utgiftene i forbindelse med radiofrekvensbehandling, dekker heller ikke folketrygden reiseutgiftene.