Skriftlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:464 (2001-2002)
Innlevert: 13.06.2002
Sendt: 14.06.2002
Besvart: 25.06.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Hvordan vil statsråden sikre at også innvandrere med oppholdstillatelse i landet skal kunne få mulighet til å ta videregående opplæring og dermed få større mulighet til arbeid eller videre utdanning?

Begrunnelse

Fra august 2000 har voksne, født før 1978, som ikke har fullført videregående opplæring, fått lovfestet rett til dette. Dette omfatter dermed de som ikke har vært omfattet av Reform 94. En gruppe som faller utenfor med denne ordningen er innvandrere, som har bosatt seg i Norge etter at de er fylt 19 år, og som dermed heller ikke har vært omfattet av retten som ungdom har.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I henhold til opplæringsloven § 3-1 har ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. Hele retten må normalt tas ut innen fem år etter at grunnskolen er fullført, og innen seks år når opplæringen hel eller delvis blir gitt i lærebedrift. Voksne født før 1. januar 1978 og som ikke har fullført videregående opplæring, har etter § 4a-3 i opplæringsloven rett til videregående opplæring.

Innvandrere som er født i 1978 eller senere og som kom til landet etter at de fylte 19 år, har dermed ingen individuell lovhjemlet rett til videregående opplæring. Heller ikke personer født i 1978 eller senere og som bodde i landet uten å benytte seg av sin rett til videregående i henhold til § 3-1, vil ha rett til videregående opplæring som voksne. Den begrensningen i den individuelle retten til videregående som representanten Nielsen peker på, gjelder dermed ikke bare innvandrere.

I § 13-3 i opplæringsloven står det: "Fylkeskommunen skal gi tilbod til søkjarar utan rett etter § 3-1 eller § 4a-3." Vi viser også til § 4a-4 i opplæringsloven om fylkeskommunens plikt til å gi opplæring. Gjennom denne bestemmelsen er fylkeskommunen forpliktet til også å gi videregående opplæring til de grupper som ikke omfattet av den individuelle retten til videregående opplæring. Innvandrere er dermed sikret mulighet for videregående opplæring enten ved at de har en individuell rett eller ved at fylkeskommunen har ansvar for å tilby opplæring hvis de ikke omfattes av den individuelle retten.

Jeg vil for øvrig opplyse om at forslag til endringer i opplæringsloven § 4a-3 er på høring. Forslaget går ut på at voksne som i dag har rett til videregående opplæring, også får rett til realkompetansevurdering med sikte på arbeid. Tidligere har denne retten bare blitt gjort gjeldende for voksne som grunnlag for opptak til videregående opplæring. Forslaget innebærer at personer som ikke ønsker å søke opplæring, vil kunne få realkompetansen sin vurdert.