Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:469 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 17.06.2002
Besvart: 24.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Når en utenlandsk statsborger (som kommer fra et land utenom EØS-området) kommer til Norge, må de levere inn til myndighetene sitt førerkort som er utstedt i hjemlandet. Dette førerkortet makulerer myndighetene etter seks måneder. Hvis den utenlandske statsborgeren ønsker å reise på besøk til sitt hjemland etter disse seks månedene, har de ingen dokumentasjon på at de har avlagt eksamen på at de kan kjøre bil i dette landet.
Hvorfor kan ikke disse personene selv oppbevare sitt førerkort?

Begrunnelse

Et førerkort er en dokumentasjon på en ferdighet som innehaveren har avlagt en "eksamen" på for å få utstedt. Utenlandske statsborgere kan ikke bruke førerkort som er utstedt i hjemlandet når de kommer til Norge. Da må de avlegge ny førerprøve og teoriprøve etter norske regler. Slik reglene er i dag, må førerkortet innleveres norske myndigheter ved ankomst til Norge. Dette førerkortet blir oppbevart hos myndighetene i seks måneder for så å bli makulert av myndighetene.
Hvis en person med oppholdstillatelse i Norge skal på besøk til sitt hjemland etter seks måneder i Norge, får de ikke tilbake sitt førerkort fordi myndighetene har makulert vedkommendes førerkort. Dette gjør myndighetene uten å varsle eieren av kortet etter seks måneders oppbevaring hos myndighetene. Da vil vedkommende stå uten dokumentasjon på sine førerkunnskaper, og vil ikke ha anledning til å kjøre bil i hjemlandet, selv om de egentlig har et gyldig førerkort til bruk i hjemlandet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Personer med førerkort fra land utenfor EØS må være innehaver av norsk førerkort for å kunne kjøre i Norge utover tre måneder. Ved bytte til norsk førerkort må utenlandske førerkortet innleveres. Innehaveren får en kopi av det utenlandske førerkortet som en bekreftelse på at vedkommende har hatt et annet førerkort før det norske førerkortet ble utstedt.

Denne praksisen er i tråd med artikkel 8 nr. 6 i rådsdirektiv 91/439/EF om førerkort, som sier at innbytte av førerkort fra land utenfor EØS-området bare kan skje hvis dette førerkortet leveres inn til kompetent myndighet i den stat som foretar innbytte.

Vegdirektoratet oppbevarer innbyttede førerkort i seks måneder. Deretter blir de makulert. Denne praksis er innført da det var store administrative kostnader ved å arkivere de utenlandske førerkortene og utlevere dem igjen, når innehaveren skulle reise til hjemlandet. Det norske førerkortet måtte da oppbevares i den samme perioden, og utleveres ved tilbakekomsten til Norge. Kostnadene og merarbeidet med denne ordningen, ble lagt til grunn når det ble innført retningslinjer om å makulere de utenlandske førerkortene etter seks måneder. For øvrig kan norsk førerkort, eventuelt i kombinasjon med internasjonalt førerkort, benyttes ved feriereiser i alle andre land. Vegdirektoratet opplyser at man ikke kjenner til noe tilfelle hvor dette ikke har blitt godtatt. For personer som flytter permanent tilbake til hjemlandet, antas det at det norske førerkortet kan byttes i et nytt førerkort i hjemlandet.