Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:471 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 17.06.2002
Besvart: 21.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Helseutvalget for homofile sliter med dårlig økonomi, og varsler oppsigelser fra juli. Organisasjonen har spilt en nøkkelrolle i det hiv-forebyggende arbeidet.
Vil Regjeringen bidra til at organisasjonen tilføres mer midler, slik at dette arbeidet kan videreføres?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Denne saken har fått mye oppmerksomhet i Stortinget. Jeg besvarte et spørsmål stilt av stortingsrepresentanten Siri Hall Arnøy, som er medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, i Stortingets spørretime 22. mai 2002, og jeg viser til stortingsrepresentantens spørsmål og til mitt svar og svar på tilleggsspørsmål.

Jeg viser videre til brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 21. mai 2002 hvor komiteen ønsket en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for at tildelingen til målrettet forebyggende arbeid blant menn som har seksuell omgang med menn synes å være i strid med Stortingets forutsetninger for bruk av øremerkede midler til hiv-forebygging og til min skriftlige redegjørelse av 3. juni 2002.

Helseutvalget for homofile har helt siden 1983 hatt en nøkkelrolle i det hiv-forebyggende arbeidet overfor menn som har seksuell omgang med menn og har siden 1986 vært fullfinansiert over Stortingets årlige bevilgninger til forebygging av hiv/aids. I perioden 1986-2002 har Helseutvalget mottatt i alt 57 569 570 kr. I perioden 1992 til 2002 er den øremerkede bevilgningen til hiv-forebygging redusert fra 37 600 000 kr til 16 000 000 kr. Helseutvalget for homofile har i mindre grad enn andre stønadsmottakere vært rammet av denne reduksjonen, men jeg går ut fra at utvalget gjennom sin kontakt med det tidligere Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og nå Sosial- og helsedirektoratet har hatt kunnskap om den økonomiske rammen til hiv-forebygging fra år til år.

Jeg la fram Ansvar og omtanke - Strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer i forbindelse med markering av Verdens Aidsdag 1. desember 2001. I arbeidet med strategiplanen har sosialkomiteens merknader i Budsjett-innst. S. nr. 11 for budsjettåret 2001 sammen med evalueringen av det hiv/aids-forebyggende arbeidet i perioden 1996-2000, vært førende. Hovedmålene i denne strategiplanen er at antall nysmittede av hiv og seksuelt overførbare sykdommer skal reduseres, og at alle som er smittet skal sikres god oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell legning, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi. Selv om mye av det forebyggende arbeid som har vært drevet i Norge siden midten av 1980-årene har båret frukter og er på rett spor, ser vi nye utfordringer, bl.a. i forhold til en styrket forebyggingsinnsats overfor personer med innvandrerbakgrunn, ivaretakelse av levekårene til personer med hiv/aids, ikke minst kvinner og barn med hiv, og en ytterligere bevisstgjøring av befolkningen generelt i forhold til hiv og seksuelt overførbare sykdommer. Det er viktigere enn noen gang å finne en riktig balanse mellom målrettet innsats overfor spesielt utsatte grupper og generelle tiltak overfor den allmenne befolkningen. Den økonomisk rammen til dette arbeidet er den samme som tidligere år. Dette innebærer at den nye strategiplanen som har flere tiltaksområder, må prioritere noen høyere enn andre, og at de fleste søknader som økonomisk støtte ikke kan innfris fullt ut.

Stortinget har for budsjettåret 2002 bevilget 26,6 mill. kr til kap. 719 post 70 Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien og smittevern. Midlene skal dekke flere viktige formål og ikke hiv-forebyggende arbeid alene. I tillegg til å følge opp dette arbeidet gjennom den nye strategiplanen for å forebygge hiv og seksuelt overførbare sykdommer, skal midlene også gå til å følge opp høyt prioriterte formål i Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens, Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa og enkelte andre mer situasjonsbetingede smittevernoppgaver. Det beløpet som er avsatt til å forebygge hiv og seksuelt overførbare sykdommer er i år, som for de senere årene, 16 mill. kr. Disse midlene er fordelt til Sosial- og helsedirektoratet med 12 mill. kr, Nasjonalt folkehelseinstitutt 3,6 mill. kr og 0,4 mill. kr til et levekårsprosjekt om personer med hiv/aids ved en forskningsinstitusjon. Resten er avsatt til de øvrige formålene: antibiotikaresistens 8 mill. kr og smittevern generelt 2,6 mill. kr.

Helseutvalget søkte for 2001 om 4 790 000 kr over kap. 719 post 70. Statens helsetilsyn som inntil 1. januar 2002 var delegert oppfølging av Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien 1996-2000 og forvaltning av tilskuddsmidlene til hiv-forebygging, tildelte Helseutvalget 4 000 000 kr til drift og prosjekter i 2001. I tillegg mottok Helseutvalget 35 000 kr til hhv. markering av Verdens Aidsdag og i reisetilskudd i løpet av året.

I søknad om midler til hiv-forebygging for 2002, søkes det om i alt 6 440 500 kr. Søknaden omfatter både nye og eksisterende prosjekter. Sosial- og helsedirektoratet har ferdigbehandlet søknaden og gitt et tilskudd på 3 mill. kr. I tillegg tilbys Helseutvalget gratis 150 000 kondomer og vil kunne søke om midler til tiltak i forbindelse med markering av Verdens Aidsdag.

Med bakgrunn i Stortingets forutsetninger for bruk av det tildelte beløp over kap. 719 post 70 på 12 mill. kr for 2002, føringene i den nye strategiplanen og departementets tildelingsbrev og senere korrespondanse, har Sosial- og helsedirektoratet lagt opp til at årets midler skal benyttes slik at de fire hovedtiltaksområdene får ca. en fjerdedel hver. En fjerdedel går til heteroseksuelle i utsatte miljøer og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. I overkant av en fjerdedel går til menn som har seksuell omgang med menn. Tiltak rettet mot personer med hiv og aids tilgodeses med vel en fjerdedel, og en snau fjerdedel går til generelle informasjonstiltak om seksualitet og helse rettet mot befolkningen med særlig fokus på ungdom.

Av vedtektene til Helseutvalget for homofile går det fram at utvalget ikke bare arbeider med hiv-forebygging i forhold til menn som har seksuell omgang med menn. Det går her fram at formålet er at Helseutvalget skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til aktuelle helsespørsmål overfor homofile, lesbiske og bifile kvinner og menn.

Helseutvalget skriver i sin søknad om midler i 2002 bl.a. dette om utvidelse av arbeidsområdet:

"Til tross for at denne søknaden dreier seg om midler til hiv-forebyggende arbeid gjør vi oppmerksom på at Helseutvalgets styre har besluttet å utvide arbeidsområdet til også å omfatte rus- og selvmordsforebyggende tiltak. Det vil bli søkt om egne midler for å finansiere disse tiltakene. Vi viser til St.meld. nr. 25 Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge. Hiv-forebyggende arbeid vil også i framtiden være et kjerneområde i Helseutvalgets aktivitet og foregå med uforminsket styrke."

Jeg har brakt på det rene at Helseutvalget har søkt om 1 701 900 kr til forebyggende tiltak mot rus for lesbiske og homofile fra kap. 610 post 71 over Sosialdepartementets budsjett, og at denne saken er til sluttbehandling i direktoratet. Direktoratet er positiv til søknaden. Dette er et flerårig prosjekt som vil medføre tilskudd også påfølgende år.

Sosial- og helsedirektoratet har allerede innvilget Helseutvalget et investeringstilskudd på 200 000 kr til etablering av et alkoholfritt allaktivitetshus for homofile i Oslo.

Det er videre søkt om 736 000 kr over kap. 846 post 21 Tilskudd til informasjonsvirksomhet over Barne- og familiedepartementets budsjett. Søknaden er under sluttbehandling. Det totale tilskuddsbeløpet er på 2 mill. kr, og det er kommet inn 58 søknader på til sammen nesten 20 mill. kr.

Jeg håper at Helseutvalget for homofile fortsatt kan drive sitt viktige arbeid i forhold til hiv-forebygging, og at organisasjonen også kan starte opp med rusforebygging og forebygging av selvmord. Etter min vurdering er 3 mill. kr et betydelig beløp til forebyggende innsats når det gjelder hiv og seksuelt overførbare sykdommer overfor menn som har seksuell omgang med menn. Innsats på de øvrige forebyggingsområdene og de administrative utgiftene som følger av en slik utvidet virksomhet, må dekkes over andre statlige tilskuddsordninger eller gjennom andre finansieringskilder.