Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:475 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 17.06.2002
Besvart: 25.06.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Det viser seg at Askøy kommune i Hordaland mottar det nest laveste vertskommunetilskuddet pr. bruker i HVPU i landet.
Vil statsråden rette opp de forholdene som i dag virker svært urimelige overfor enkeltkommuner og dermed også for den enkelte bruker?

Begrunnelse

Askøy kommune mottok i 2001 583 658 kr pr. bruker, mens den gjennomsnittlige overføringen til vertskommunene er 762 656 kr. Fra Landssammenslutningen for sentralinstitusjoner i HVPU blir det opplyst at basisfundamentet pr. bruker var døgnpris på institusjonens avviklingstidspunkt. I 1991 var årskostnaden pr. bruker på Furuly i Askøy 560 000 kr. Askøys ordfører opplyser at det forelå to uavhengige konsulentrapporter fra 1990/91 som konkluderte med at bemanningssituasjonen og pleiefaktoren ved Furuly var altfor lav grunnet mange særdeles kostnadskrevende brukere. Fylkeskommunen fant imidlertid ikke under avviklingstadiet av institusjonen å styrke bemanningen. Det kan derfor i ettertid synes som om basisfundamentet for beregning av årskostnad pr. bruker på Furuly har vært satt altfor lavt, og at kommunen derfor har tapt overføringer fra staten over en tiårsperiode i størrelsesorden 90-100 mill. kr.
I dag har Askøy kommune svært ressurskrevende brukere, samtidig som kommunens økonomi innenfor pleie- og omsorgssektoren er spesielt vanskelig. Et samlet formannskap ber nå om at de statlige overføringene også for Askøys vedkommende blir som gjennomsnittet for vertskommuner for utviklingshemmede, og at det blir vurdert en mulighet for hel eller delvis kompensasjon for merutgiften i årene 1991-2000.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Det meste av statlige midler til tiltak for psykisk utviklingshemmede overføres nå gjennom inntektssystemet til kommunene over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Etter at HVPU-midlene ble lagt inn i inntektssystemet i 1992, er antall psykisk utviklingshemmede i kommunen over og under 16 år, innført som egne kriterier i inntektssystemet. For 2002 er det beregnet at en psykisk utviklingshemmet seksten år og eldre vil utgjøre rundt 410 000 kr gjennom inntektssystemet for kommunene.

Da HVPU-midlene ble lagt inn i inntektssystemet ble det på grunn av betydelige omfordelingsvirkninger, særlig for kommuner som hadde HVPU-tiltak innenfor sine grenser, besluttet å ta midlene til i alt 33 vertskommuner ut av inntektssystemet og videreføre disse i et eget tilskudd. Ved utvelgelsen av kommuner som skulle komme inn under ordningen, la man bl.a. vekt på at det skulle være vertskommuner med en høy andel av tilflyttede psykisk utviklingshemmede. Av i alt 75 vertskommuner for HVPU-institusjoner, fikk 33 vertskommunestatus.

Vertskommunetilskuddene til de enkelte kommuner ble i utgangspunktet fastlagt på grunnlag av kurdøgnprisene i de aktuelle institusjoner beboerne var i. Dette har vertskommunene vært kjent med siden ordningen ble innført. Blant vertskommunene var det institusjoner med forskjellig klientell med hensyn til pleiebehov mv., og som følge av dette varierte kostnadene mye. Det er derfor stor spredning mellom kommunene i tilskudd pr. bruker. Askøy kommune ligger under gjennomsnittet. Det har ikke vært aktuelt å endre tilskuddet for noen av vertskommunene på bekostning av andre, og ut fra en totalvurdering av ordningen er jeg av den oppfatning at dette har vært og er den mest rettferdige tilnærmingen.

I statsbudsjettet for 2002 ble det foreslått visse endringer når det gjelder fordeling av vertskommunetilskuddet. Etter nåværende opplegg for vertskommunetilskuddet har det vært tellinger av gjenværende tilflyttede psykisk utviklingshemmede hvert 4. år. Deretter har midlene tilknyttet de som har falt fra blitt lagt over i den ordinære overgangsordningen i inntektssystemet for kommunene. Dette har medført at kommunene har kunnet motta tilskudd knyttet til den enkelte i opptil ni år etter at vedkommende har falt fra. Det skal nå foretas årlige tellinger og justeringer av antall psykisk utviklingshemmede som skal tas ut av ordningen som følge av frafall. Første telling gjøres 1. januar 2004, og vil få konsekvenser for tilskuddet i 2005. Dette er fortsatt en gunstig ordning for vertskommunene i og med at det kan ta opptil seks år før tilskuddet er fullt integrert i det ordinære rammetilskuddet. Det er videre usikkert hvordan pleietyngden for de tilflyttede har endret seg over tid. Det er derfor innført en ordning hvor de kommuner som mottar et tilskudd pr. bruker som ligger under dagens gjennomsnitt, kun får 50 pst. reduksjon i tilskudd pr. bruker som faller fra. Denne ordningen vil fortsette inntil gjennomsnittlig tilskudd pr. bruker er på dagens gjennomsnitt for disse kommunene. Deretter foretas normal 100 pst. reduksjon i tilskudd pr. bruker som faller fra. Stortinget har ved behandlingen av budsjettet for 2003 sluttet seg til dette.

Dersom noen av brukerne som omfattes av ordningen blir svært ressurskrevende har kommunene også anledning til å innrapportere disse som ressurskrevende brukere på ordinær måte til fylkesmannen. Kostnader knyttet til disse brukerne vil da bli behandlet på vanlig måte ved tildeling av tilskudd for ressurskrevende brukere. Dette er en ordning som forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet.