Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:476 (2001-2002)
Innlevert: 17.06.2002
Sendt: 17.06.2002
Besvart: 24.06.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): I svaret på skriftlig spørsmål nr. 451 vises det til at EØS-utvalget har vært konsultert i forbindelse med EØS-tilpasning av forskrift om havbrukskonsesjoner, etter at teksten i denne er tilpasset ESAs krav, som i realiteten opphever alle de kriterier Stortinget fastsatte ved vedtak 7. juni 2001. Stortinget var vel kjent med ESAs krav da premissene for konsesjonstildelinger ble fastsatt i Innst. O. nr. 123 for 2000-2001.
Mener statsråden at Regjeringen ved å konsultere EØS-utvalget kan oppheve et lovlig fattet stortingsvedtak?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på mitt skriftlig spørsmål nr. 451 for 2001-2002.
Kystpartiet vil igjen vise til at havbruksloven, inkludert § 6, var akseptert da grunnlaget for en EØS-avtale ble godkjent av partene i 1992. Alt lovverk var da vurdert opp mot artikkel 31 og 40 om fri etableringsrett og fri flyt av kapital.
ESAs klage mot Norge er ikke begrunnet i nytt lovverk som etter avtalen skal implementeres i medlemslandene, men et angrep på deler av en godkjent avtale, og et forsøk på å flytte havbruksforvaltningen ut av den bilaterale fiskeriavtale og inn under EØS-avtalens virkeområde. Suverenitet i fiskerisaker og beskyttelse av fornybart verdiskapingsgrunnlag var vesentlig for kystens nei til EU, og Regjeringens ettergivenhet i forhold til ESAs krav er i strid med folkets nei til EU.
Stortingets svar på ESAs krav ligger i vedtaket av 7. juni 2001, og referatene fra Odelstingets debatt om denne saken viser med all tydelighet at flertallet ikke var innstilt på å gi etter for ESA i denne saken.
Høyres mindretallsforslag ble nedstemt av Stortinget, og at Høyre i dag sitter i regjering, innebærer ikke at statsråden har rett til å overprøve lovlig fattede vedtak der Stortinget ivaretar folkets nei til EU på en god måte.
Det er Stortinget alene som har kompetanse til å endre egne vedtak. EØS-komiteen er ikke tillagt denne kompetanse. Det er derfor ikke tilfredsstillende at statsråden viser til konsultasjon i EØS-komiteen som grunnlag for å oppheve Stortingets vedtak. EØS-komiteen har heller ingen kompetanse til å gi utvidet delegasjonsfullmakt til regjering og departement. Kystpartiet ønsker derfor svar på hvilket hjemmelsgrunnlag Regjeringen mener å ha for å tilsidesette Stortingets vedtatte kriterier for tildeling av nye konsesjoner i havbruksnæringen.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Stortingets vedtak i denne saken har skjedd gjennom Besl. O. nr. 136 for 2000-2001 og etterfølgende behandling i Lagtinget om endring i oppdrettsloven § 6. Endringen gjaldt adgang til å ta vederlag for tildeling av konsesjoner for oppdrett av laks og ørret.

I næringskomiteens behandling av saken, jf. Innst. O. nr. 123 for 2000-2001, ble det i flertallets merknader lagt en del føringer for kriterier mv. for den forestående konsesjonsrunden, herunder vektlegging av "lokal tilknytning", jf. oppdrettsloven § 6. Departementets utkast til tildelingsforskrift, som ble sendt på høring i august 2001, ble utformet på bakgrunn av nevnte føringer. Som nevnt i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 451, var det ved behandlingen av saken kjent at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) hadde reist spørsmål ved kriteriet "lokal tilknytning".

ESAs grunngitte uttalelse av 15. november 2001 innebar imidlertid en vesentlig endring på viktige punkt i grunnlaget for komitéflertallets merknader. Den minnelige løsningen med ESA forutsatte som kjent endring av kriteriene som hadde vært ute på høring. På denne bakgrunn ble Stortinget konsultert gjennom EØS-utvalget før vi sendte justerte deler av utkastet til tildelingsforskrift på ny høring, og svar til ESA.