Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:478 (2001-2002)
Innlevert: 17.06.2002
Sendt: 18.06.2002
Besvart: 24.06.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Norske myndigheter har tidligere uttalt at dersom det er en fare for at Hellas kan sende tsjetsjenske asylsøkere videre til Russland, vil ikke Norge bruke sin mulighet i henhold til Dublinkonvensjonen til å sende dem til Hellas i første omgang. I rapport fra NOAS og Den norske Helsingforskomité slås det fast uholdbare forhold for asylsøkerne samtidig med at deportasjonsfaren er høy.
Vil Regjeringen nå slutte å sende tsjetsjenske asylsøkere til Hellas og følge opp de allerede utsendte?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Etter at utlendingsloven ble endret 1. januar 2001, kan jeg ikke instruere Utlendingsdirektoratet om skjønnsutøvelse, lovtolking eller avgjørelsen av enkeltsaker etter utlendingsloven. Dette innebærer at jeg ikke har myndighet til å instruere Utlendingsdirektoratet om praksis overfor tsjetsjenske asylsøkere.

Den politiske styringen på utlendingsfeltet må som følge lovendringene skje gjennom lov og forskrift. Departementet følger utviklingen og praksis på utlendingsrettsområdet nøye, og vurderer løpende behovet for eventuelle endringer.

Norge har overført tsjetsjenske asylsøkere til Hellas fordi de reiste inn i Schengen-området med greske Schengen-visa. I medhold av Dublinkonvensjonen er som hovedregel medlemslandet som utstedte visumet ansvarlig for asylsøkere når disse er i besittelse av gyldige visa. Dette henger sammen med at et Dublin-land bør bære ansvaret når landet er ansvarlig for innreisen på territoriet, eller landets rutiner for visumutstedelse ikke er gode nok.

Samtlige medlemsland i Dublin-samarbeidet er part i FNs flyktningkonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjon, og er på samme måte som Norge forpliktet til å ta ansvar for asylsøkere med beskyttelsesbehov. Respekten for menneskerettighetene og grunnleggende friheter er også forankret i EUs traktatverk og således tungt forpliktende for Hellas. Norge har på denne bakgrunn forventninger om at Hellas overholder sine internasjonale forpliktelser, og at Hellas overtar ansvaret for asylsøkere i medhold av Dublinkonvensjonen og overholder sine internasjonale forpliktelser som andre europeiske land.