Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:481 (2001-2002)
Innlevert: 18.06.2002
Sendt: 19.06.2002
Besvart: 24.06.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Tillitsvalgte i Skien fengsel uttaler at de har ledige celler på grunn av manglende lønnsmidler.
Hvor mye ledig kapasitet finnes det i norske fengsler i dag, og hvor mye vil dette koste å ta i bruk?

Begrunnelse

Det er en kjensgjerning at soningskøen vokser. Pr. 31. mars 2002 var den økt til 2 443. Det er en tverrpolitisk enighet om å redusere dagens soningskø. Blant annet uttrykker en samlet justiskomité i Innst. S. nr. 260 for 2001-2002 at ledig kapasitet i eksisterende fengsler må benyttes.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg deler selvsagt bekymringen over utviklingen i soningskøen og er enig i at et viktig virkemiddel er at kriminalomsorgen utnytter den eksisterende fengselskapasiteten maksimalt.

Noen fengselsplasser vil alltid være stengt i kortere perioder på grunn av helt nødvendige bygningsarbeider og på grunn av bemanningsproblemer. Ringerike fengsel har holdt stengt pga. bemanningsproblemer og Stavanger fengsel kunne ikke ta i bruk alle cellene ved årets begynnelse fordi det manglet fagutdannet personell. Disse plassene er åpne nå. I tillegg låner Oslo politidistrikt plasser til en midlertidig politiarrest og Ila fengsel har noe redusert kapasitet i forbindelse med omgjøring av plasser til forvaringsplasser. Bortsett fra denne type stengninger skal de tilgjengelige fengselsplasser utnyttes så godt som overhode mulig. Men det er ikke praktisk mulig å kunne gjennomføre 100 pst. utnyttelse gjennom et helt driftsår. Dette skyldes delvis at fengselsplasser har ulikt sikkerhetsnivå og at det må vurderes hvem som kan plasseres i hvilke plasser. En annen viktig årsak til midlertidig ledighet er beredskap i forhold til varetektsbehov og politiets faktiske varetektsbehov varierer sterkt fra uke til uke.

Det er ikke mulig for den sentrale etatsledelsen å ha oversikt over alle detaljer i kapasitetssituasjonen fra dag til dag i en stor desentralisert etat. Men all styringsstatistikk som er tilgjengelig viser klart at det er en svært høy kapasitetsutnyttelse i kriminalomsorgen. I perioden 1. januar 2002 - 10. juni 2002 er etatens samlete kapasitetsutnyttelse på 95,9 pst. av aktuell kapasitet. Innenfor dette vil det selvsagt være variasjoner fra anstalt til anstalt, men jeg tror hovedbudskapet er at det aldri har vært høyere stabil kapasitetsutnyttelse og aldri har det vært produsert flere fengselsdøgn.

Det er allment erkjent at kriminalomsorgen har svært stramme driftsrammer og slik høy kapasitetsutnyttelse er selvsagt en utfordring i forhold til dette. Hittil i år har kriminalomsorgen ikke fått anledning til å holde plasser stengt på grunn av stram økonomi. En gjennomgang av regnskapstall for de fem første månedene viser at det er press på driftsrammene. Det ser likevel ut til at kriminalomsorgen gjennom fortsatt stram økonomistyring, vil klare et høyt aktivitetsnivå innenfor tildelte budsjettrammer. Men først etter en gjennomgang av halvårsregnskapet, sammen med regiondirektørene, er det mulig å gi et bedre bilde av situasjonen. Det vil vi ha oversikt over i løpet av august.

Fordi situasjonen i Skien fengsel er brukt som utgangspunkt for spørsmålet vil jeg knyttet noen kommentarer til situasjonen der. Også i den anstalten vil det kunne være periodisk ledig kapasitet på grunn av varetektsberedskap, transporter og overføringer etc. Styringsstatistikken viser f.eks. at det 10. juni 2002 var en ledig plass i den anstalten, mens det for perioden fra nyttår til 10. juni 2002 er registrert fullt hus i gjennomsnitt. I medieoppslaget er det fremhevet at man kan ta i bruk helseavdelingen med fem plasser til ordinær kapasitet dersom man får en bemanningsøkning. Da Skien fengsel ble åpnet i 1994 var det et sentralt poeng at anstalten hadde fått en "sykeavdeling" hvor syke innsatte kunne innlegges. På grunn av manglende helsefaglig bemanning og fordi man har valgt å legge så syke innsatte inn i ordinært sykehus står disse lokalene ledig. Jeg har bedt regionledelsen vurdere om det vil være hensiktsmessig å omdisponere lokalene til ordinær fengselskapasitet og hva det vil kreve av ressurstilførsel.

Også i andre anstalter kan det tenkes at spesiallokaler kan vurderes omdisponert til ordinær fengselskapasitet. Hva som er totalt sett mest hensiktsmessig bruk av lokaliteter må fortløpende vurderes av regionledelsene. Men eventuelle små justeringer løser uansett ikke det grunnleggende behovet for å etablere ny fengselskapasitet slik som nå blir gjort i Vardåsen. Det fremtidige behovet representerer flere hundre fengselsplasser.