Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:482 (2001-2002)
Innlevert: 18.06.2002
Sendt: 19.06.2002
Besvart: 27.06.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Regjeringens avtale med Fremskrittspartiet om Revidert nasjonalbudsjett (RNB) har ført til et kutt i bistand til verdens fattige på 49 mill. kr. Disse midlene samt ytterligere 178,2 mill. kr benyttes til flyktningetiltak i Norge, godkjent som ODA. Totalt betyr dette at bistandsprosenten økes, mens bistanden til verdens fattige reduseres.
Mener utviklingsministeren at dette er en akseptabel måte for Norge å øke bistandsprosenten, og er det denne type "opptrappingsplan" for norsk bistand vi kan forvente i tiden fremover?

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: I henhold til OECD/DACs regelverk kan enkelte utgifter til flyktninger i Norge rapporteres som offisiell utviklingshjelp. De senere år, og under ulike regjeringer, har økninger i utgifter til flyktninger i Norge blitt dekket inn ved omdisponeringer innenfor bistandsrammen. Dette innebærer at flyktningeutgiftene er blitt dekket inn ved kutt i bevilgningene til bistandsformål.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett måtte en økning i de ODA-godkjente utgiftene til bl.a. drift av statlige mottak i størrelsesorden 178,2 mill. kr dekkes inn. I motsetning til f.eks. Revidert nasjonalbudsjett i 2000, da den foregående regjering valgte å dekke inn 431,1 mill. kr i økte ODA-godkjente utgifter til flyktninger i Norge ved kutt i bevilgningene til verdens fattige, valgte Regjeringen denne gangen å skjerme bevilgningene til verdens fattige i sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen reduserte ikke bevilgningene til bistandsformål, men økte bistandsrammen tilsvarende den ODA-godkjente andelen av de økte flyktningeutgiftene. Dette viser at Regjeringen prioriterer bistandsinnsatsen høyt.

I forhandlingene med Fremskrittspartiet ble det enighet om å redusere kap. 161 post 72 Finansieringsordningen for utviklingsland med 49 mill. kr, jf. blant annet overføring av ubrukt bevilgning fra 2001. Dette innebærer likevel at store deler av de økte flyktningeutgiftene ble tilleggsfinansiert, og ikke gikk på bekostning av bevilgninger til bistandsformål.

Regjeringen har forpliktet seg til en gradvis økning av bistanden til 1 pst. av BNI innen 2005. Revidert nasjonalbudsjett er ikke det primære redskapet for en opptrapping av bistanden i andel av BNI. Det er imidlertid alltid viktig å skjerme bistanden i en slik sammenheng, slik Regjeringen la opp til i sitt forslag til RNB. Det er likevel de årlige statsbudsjettene som vil være avgjørende for å nå bistandsmålet om 1 pst.