Skriftlig spørsmål fra Tor-Arne Strøm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:483 (2001-2002)
Innlevert: 18.06.2002
Sendt: 19.06.2002
Besvart: 27.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Tor-Arne Strøm (A)

Spørsmål

Tor-Arne Strøm (A): Tre sivile/militære flyplasser ved Bardufoss, Andøya og Bodø vil fra 1. juni 2002 miste sine radiopeilere pga. Forsvaret ikke lenger anser disse nødvendige. Luftfartsverket og Luftfartstilsynet protesterer fordi flysikkerheten ikke vil bli godt nok ivaretatt. Bardufoss lufthavn blir den eneste stamruteflyplassen uten verken radar eller radiopeiler.
Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde flysikkerheten i nord?

Begrunnelse

Flygelederne ved Bardufoss lufthavn har gått sterkt ut i avisen Nordlys, Tromsø, og påtalt at radiopeilere er et viktig redskap for flysikkerhetstjenesten. Luftfartstilsynet er enig i dette, men det finnes pr. i dag ikke forskrifter som konkret dekker radiopeiler som instrument.
Ifølge Luftfartsverket er samtlige norske flyplasser, inkludert hele kortbanenettet, utstyrt med radiopeilere for at flytårnet skal kunne oppdage om et fly er ute av kurs ved inn- og utflyginger.
Årsaken til at det bare er Bardufoss, Andøya og Bodø som kan bli uten radiopeilere, har sammenheng med at disse sivile/militære flyplassene inngår i en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Luftfartsverket og hvor Forsvaret har ansvaret for radiopeileren.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Basert på overordnede krav fra Luftfartstilsynet har Luftfartsverket ansvar for flysikringstjenesten. Luftfartsverket skal også legge premissene for anskaffelse av det utstyr som er nødvendig for å drive flygekontrolltjeneste. Luftfartsverket har altså ansvaret for flygekontrolltjenesten på sivile og militære flyplasser, inklusive rene militære flystasjoner. Flygekontrolltjeneste inngår ikke i Forsvarets fagområde.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Luftfartsverket og Luftforsvaret, som ble undertegnet 21. juni 2001, er ansvaret for anskaffelse og vedlikehold av infrastruktur ved enkelte flyplasser delt mellom Luftfartsverket og Luftforsvaret, og med eneansvar for en av partene ved angitte plasser. Forsvaret har bl.a. ansvar for investeringer knyttet til flysikringsutstyr ved flyplassene Bodø, Bardufoss og Andøya.

Det er Luftfartstilsynets og Luftfartsverkets vurdering at radiopeilere er et nødvendig flysikkerhetsmessig utstyr ved lufttrafikktjenestens enheter. Luftfartsverket har ansvar for at instrumentering ved lufttrafikktjenestens enheter til enhver tid er tilpasset de operative og flysikkerhetsmessige krav som en forsvarlig trafikkavvikling stiller. Luftfartsverket har således bestemt at radiopeilere inngår som standardutstyr for lufttrafikktjenesten. Etter Forsvarets syn er det for den militære flytrafikken ikke nødvendig med radiopeilere, ettersom Forsvaret har tatt i bruk andre instrumenter for å dekke de samme behov.

Forsvaret har ønsket å avvikle bruk av radiopeilere ved militære flyplasser. Luftfartsverket har, med utgangspunkt i ovennevnte beslutninger, fremholdt at dette er nødvendig flysikkerhetsutstyr, og i flere skriftlige henvendelser anmodet Forsvaret om å omgjøre sitt vedtak om å innstille kontrollflyging av, og vedlikehold og investering i, peilerutstyr ved de plasser der Forsvaret etter avtalen har ansvar for infrastrukturen. På Bardufoss, der Forsvaret har det fulle ansvar for infrastruktur, anses områderadaren ikke pålitelig av Luftfartsverket. Det pågår et arbeid med å finne løsninger for å gjøre radaren mer pålitelig. Luftfartsverket har fremholdt overfor Forsvaret at der radar ikke er tilgjengelig er det spesielt viktig at radiopeiler er operativ.

Luftfartsverket har for øvrig, med referanse til samarbeidsavtalen, bedt Forsvaret investere i ny radar på Bardufoss, men dette må av Forsvaret vurderes i sammenheng med øvrige prioriterte oppgaver.

Jeg vil ta ovennevnte problemstilling opp med forsvarsministeren, slik at man kan komme frem til en tilfredsstillende ordning hva gjelder vedlikehold og eventuelle nyinvesteringer i flysikringsutstyr, herunder peilerutstyr, ved de flyplasser der Forsvaret har ansvar for infrastrukturen.