Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:487 (2001-2002)
Innlevert: 19.06.2002
Sendt: 19.06.2002
Besvart: 01.07.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringen har avgjort at asylsøkere med avslag skal miste dagpengene. I møte med kommunalkomiteen sa kommunal- og regionalministeren at retur av midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening (MUF) i øyeblikket ikke er aktuelt, og at de derfor ikke ville miste arbeidstillatelsen eller dagpenger.
Kan statsråden gi begrunnelsen for og det eksakte omfanget av antall personer med slikt opphold som nå har mistet arbeidstillatelsen, eventuelt dagpengene og om noen av dem er mindreårige enslige asylsøkere?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Ifølge statistikk fra Utlendingsdirektoratet er det i overkant av 2 000 personer som har hatt midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening (MUF). Personer i denne gruppen har etter en individuell vurdering blitt vurdert til ikke å ha behov for beskyttelse. De fleste av disse søkte om fornyet tillatelse da MUF-tillatelsen utløp. Utlendingsdirektoratet har pr. 31. mai 2002 gitt avslag til i underkant av 1 000 personer. Selv om de har fått avslag i Utlendingsdirektoratet, har disse rett til fortsatt opphold i Norge på samme vilkår som før inntil klagen er behandlet i Utlendingsnemnda. Dette betyr at de beholder arbeidstillatelsen til Utlendingsnemnda fatter vedtak i klagesaken. Pr. 31. mai 2002 har Utlendingsnemnda opprettholdt avslaget i ca. 250 saker. Personene som er omfattet av disse vedtakene har fått endelig avslag, og forutsettes å reise hjem fordi de ikke lenger har tillatelse til å oppholde seg i Norge. Arbeidstillatelsen bortfaller fra og med vedtaket i Utlendingsnemnda.

Utlendingsforskriften åpner for at asylsøkere som har fått endelig avslag som for tiden ikke iverksettes, kan få midlertidig arbeidstillatelse etter søknad. Utlendingsdirektoratet har imidlertid ikke innvilget slik tillatelse til noen personer som tidligere har hatt MUF.

Beslutningen om å frata personer med endelig avslag på en asylsøknad ytelser etter Reglement for økonomisk hjelp til beboere i statlige mottak (Pengereglementet), innebærer imidlertid ikke at de som eventuelt har en slik midlertidig arbeidstillatelse skal miste denne.

Bakgrunnen for at det fra 1. juni 2002 ble innført en ordning der de som har fått endelig avslag på søknad om asyl, ikke får utbetalt ytelser etter Pengereglementet, var å få flere til å akseptere å reise hjem frivillig.

Om lag 200 personer som har hatt MUF oppholder seg i dag i statlige mottak. Dersom disse har fått et endelig avslag på søknaden, vil de ikke få utbetalt ytelser etter Pengereglementet.

Ifølge Utlendingsdirektoratets statistikkopplysninger har ingen enslige mindreårige asylsøkere som på tidspunktet for søknad om fornyet tillatelse fremdeles var under 18 år, fått endelig avslag på slik søknad.