Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:493 (2001-2002)
Innlevert: 20.06.2002
Sendt: 21.06.2002
Besvart: 28.06.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Tidligere pionerdykkere i Nordsjøen har blitt sendt til Haukeland Sykehus og Norges kanskje fremste dykkermedisinske ekspertise for en grundig kartlegging av eventuelle senskader og uførhet som følge av den tiden de arbeidet i Nordsjøen.
Mener statsråden de lokale trygdekontorene har tilgang på god nok kompetanse til å gi en vurdering av uføregraden i disse tilfellene, og hvis nei, vil statsråden ta initiativ til bedre koordinering av trygdekontorenes arbeid?

Begrunnelse

Senskader etter dykking er et svært komplisert medisinsk område, og det er få miljøer i Norge som har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere disse skadene. Dette er også bakgrunnen for at Haukeland Sykehus benyttes til den kartleggingen som foretas av pionerdykkerene. For de av dykkerne som søker om trygd, vil også uføregraden vurderes av en lege engasjert av dykkerens trygdekontor. Flere dykkere frykter at denne vurderingen blir for "tilfeldig" og at den vil ta uforholdsmessig lang tid på grunn av manglende kompetanse hos det enkelte trygdekontor.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: En del lokale trygdekontor og leger har ikke tilstrekkelig kunnskap om dykkerskader. Det er nettopp derfor departementet i samråd med Rikstrygdeverket har igangsatt og finansierer et prosjekt ved Haukeland Sykehus som gir tilbud om undersøkelse og utredning til dykkere som ønsker det.

Uttalelsen fra Haukeland Sykehus blir lagt til grunn som spesialistuttalelse og råd til trygdeetaten i saken. Trygdeetatens rådgivende leger har primært som oppgave å vurdere tilfellet i forhold til gjeldende regelverk og retningslinjer.

Ellers kan jeg nevne at fra januar 2001 behandler fylkestrygdekontoret i Oslo alle saker som gjelder yrkesskade som følge av dykkersykdommer. Trygdeetaten har således etablert en sentral vurderingsinstans.

Når det gjelder saksbehandlingstiden, kan denne dessverre ofte bli lang fordi medisinsk utredning og vurdering bl.a. på Haukeland Sykehus tar tid.

Rikstrygdeverket er bedt om å se på muligheten for å få til en raskere saksbehandlingstid.