Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:494 (2001-2002)
Innlevert: 20.06.2002
Sendt: 21.06.2002
Besvart: 28.06.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Mange pionerdykkere i Nordsjøen er underlagt påleggstrekk på trygdeutbetalinger grunnet restskatter. Flere lokale skatteoppkrevere har gitt betalingsutsettelse i påvente av konklusjonen fra granskningskommisjonen for dykkersaken. Kommisjonen skulle vært ferdig i januar, men er ennå ikke ferdig. Flere lokale skatteoppkrevere har nå varslet at de vil gjenoppta påleggstrekket.
Vil statsråden ta initiativ for å sørge for at dette ikke skjer?

Begrunnelse

Som nevnt i spørsmålet, skulle granskningskommisjonens rapport opprinnelig være ferdigstilt i januar dette år, og dermed valgte også flere lokale skatteoppkrevere å gi betalingsutsettelse fram til januar. Finansdepartementet bidro til at betalingsutsettelse fram til granskningskommisjonens arbeid var ferdigstilt gjennom sitt brev til Nordsjødykker Alliansens advokat Morten Ustgård av 17. juli 2001. Der heter det:

"Nordsjødykker Alliansen - påleggstrekk

Det vises til tidligere møter samt telefonsamtale senest fredag 13. juli 2001. Vi henvender oss til Dem som representant for Nordsjødykker Alliansen som vi forstår representerer ca. 80 tidligere pionerdykkere fra Nordsjøen på norsk sokkel.
Stortinget har tidligere vedtatt å utbetale billighetserstatning på opp til 200 000 kr til om lag 50 pionerdykkere. Videre er Regjeringen i ferd med å nedsette en særskilt granskningskommisjon som skal granske blant annet ansvarsforhold og skader relatert til dykkerne i perioden 1970 til 1990.
Finansdepartementet er blitt muntlig orientert av Dem om at mange av de pionerdykkerne som er representert av Nordsjødykker Alliansen, er uføretrygdet. Videre er vi blitt orientert om at mange av disse er underlagt påleggstrekk på trygdeutbetalinger grunnet restskatter. Vi er videre orientert om at De på vegne av enkelte vil ta kontakt med lokale skatteoppkrever for å be om assistanse til en rask individuell vurdering av mulighetene for betalingsutsettelse av de nevnte skatterestanser. Dette både som et strakstiltak i forhold til enkelte av dykkernes økonomiske situasjon samt for at De skal kunne få anledning til å vurdere hver enkelt dykkers mulighet for å få ettergitt skattegjeld.
Finansdepartementet vil på denne bakgrunn ikke ha noen merknader til at den enkelte kommunekasserer/kemner gir disse sakene en rask individuell behandling med sikte på å vurdere betalingsutsettelse.

Med hilsen

Hege Norheim
Statssekretær"

En viktig bakgrunn for betalingsutsettelsen var å vente på at granskningskommisjonens arbeid skulle bli ferdig. Det vil være uheldig om det at granskningskommisjonen bruker lenger tid på å bli ferdig enn opprinnelig forutsatt, skal ramme de tidligere pionerdykkerne.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Skatter skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller ved tvangsinnfordring. Regelverket om tvangsinnfordring tar hensyn til skatteyters økonomiske behov og gir vern i forhold til skattemyndighetenes mulige pågang gjennom begrensning av beslagmuligheter eller påleggstrekk.

Skattebetalingsloven § 41 gir i tillegg hjemmel til å lempe skatteansvaret, herunder utsette innbetalingen av restskatt. Det er en forutsetning for å kunne lempe at det virker særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde hele skatten. Slike billighetsgrunner er blant annet dødsfall, alvorlig eller langvarig sykdom og varig invaliditet. Med hjemmel i forskrift 18. juni 1997 nr. 609 (innfordringsforskriften) har skattemyndighetene også adgang til å innrømme skattyter lempning når det tjener innfordringen av skatten. Det finnes en rekke av begge typer saker og disse sakene behandles individuelt og i henhold til den enkelte skattyters eventuelle billighetsgrunn og økonomiske situasjon.

Jeg forstår det slik at flere skatteoppkrevere har funnet at det foreligger slike grunner, og har etter individuell behandling av søknader fra pionerdykkere utsatt innfordringen av restskatt. At noen av disse skatteoppkreverne nå har varslet gjenopptakelse av påleggstrekket kan skyldes flere forhold, eksempelvis at endringer i skattyters økonomi kan ha gjort det forsvarlig å gjenoppta påleggstrekket. Det er imidlertid nærliggende å tro at betalingsutsettelsen ble gitt i påvente av kommisjonens avgjørelse. I så fall kan varsel om gjenopptakelse av påleggstrekket skyldes at skatteoppkrever ikke er kjent med forsinkelsen eller at han ikke har fått nødvendig informasjon fra skattyter i forhold til en vurdering av ytterligere utsettelse.

I de tilfellene det er behov for ytterligere utsettelse er det nødvendig å kontakte skatteoppkreveren, som vil gi veiledning om den videre behandling av saken. Jeg viser til Finansdepartementets uttalelse i brevet til Nordsjødykker Alliansen av 17. juli 2001, og opprettholder standpunktet om at Finansdepartementet ikke har merknader til at den enkelte skatteoppkrever gir disse sakene en rask individuell behandling.