Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:496 (2001-2002)
Innlevert: 20.06.2002
Sendt: 21.06.2002
Besvart: 02.07.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Norge er for mange som søker tilflukt her et trygt land, men det har kommet fram foruroligende opplysninger om enslige kvinners sikkerhet ved UDIs asylmottak.
Hva kan gjøres for sikre at asylsøkende kvinner ikke skal bli utsatt for vold og voldtekt mens de er i det statlige mottaksapparatet, og hvem har ansvaret for at politi blir rutinemessig varslet og saken anmeldt når kvinnen selv ikke er i stand til å foreta en anmeldelse?

Begrunnelse

Saken har sin rot i en serie avisartikler i avisen Bergens Tidende, som avslører hvordan en enslig kvinne ble voldtatt på et mottak av en mannlig asylsøker mens hun ventet på at søknaden om opphold ble behandlet. Saken ble ikke anmeldt av kvinnen fordi hun følte seg utsatt og truet på livet av overgriperen. Ledelsen ved mottaket, UDI og det lokale helsevesen har visst om det påståtte overgrepet, den påfølgende spontanabort og innleggelse på psykiatrisk klinikk, men politiet ble aldri varslet. Dette skjedde i 2000.
Saken er senere anmeldt, men ble henlagt av politiet uten av kvinnen eller hennes advokat ble varslet om henleggelsen. Det er imidlertid liten tvil om at kvinnen er blitt traumatisert, og at dette har skjedd etter at hun kom til Norge og i omgivelser der norske myndigheter skulle beskytte henne.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Statlige mottak er oppbygd med tanke på at alle asylsøkere skal ha et midlertidig trygt sted å bo i påvente av asylsaksbehandlingen. De fleste mottak bestreber seg på å legge forholdene til rette for enslige kvinner. Noen mottak har egne "kvinnehus". Andre mottak har egne korridorer hvor det kun er kvinner som oppholder seg.

Utlendingsdirektoratet (UDI) arbeider med å sikre bedre beskyttelse av enslige kvinner i mottak. Under revidering av Reglement for drift av statlige mottak er det lagt inn krav til driftsoperatører og mottaksansatte for å sikre slik beskyttelse. Endringene som nå er foreslått omhandler boforhold og fellesarealer.

UDI har utarbeidet retningslinjer og melderutiner dersom det skjer kriminalitet i og omkring mottak, samt iverksetting og oppfølging av tiltak. Pr. i dag er det imidlertid ikke særskilte rutiner for håndtering av vold og seksuelle overgrep i mottak. Mottaket skal melde til UDI om straffbare forhold i eller utenfor mottak. Når andre enn mottaket er fornærmet, for eksempel beboere, skal mottaket gjøre politiet oppmerksom på straffbare forhold det er kjent med.

Regjeringen nedsatte i vår en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skulle finne frem til konkrete tiltak for å forebygge trusler og vold i saker der gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse. Arbeidsgruppen la frem sin rapport 16. mai. Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår vil også kunne ha betydning for å sikre beskyttelse av enslige kvinner i mottak. Arbeidsgruppen foreslår blant annet at meldingsrutinene mellom politiet og UDI bedres i disse sakene. Noen av forslagene innebærer endringer i lov- og forskriftsverk og vil på vanlig måte bli sendt på høring.