Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:499 (2001-2002)
Innlevert: 20.06.2002
Sendt: 21.06.2002
Besvart: 27.06.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Den 8. mai kom meldinger i mediene om funn av en ukjent parasitt på to oppdrettsanlegg i Finnmark. Dødeligheten hos laks på det ene anlegget har kommet opp i 40 pst. Ett av de berørte anleggene, Skjåneslaks, ligger i fjorden utenfor Tanavassdraget - som er felles grensevassdrag med Finland og det vassdraget på verdensbasis som har den største bestanden av atlantisk villaks.
Hva har statsråden gjort for å hindre spredning av parasitten, og vil statsråden ta initiativ til flytting av Skjåneslaks?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Tiltak for å hindre spredning av denne parasitten har vært håndtert av veterinærmyndighetene, og jeg kan opplyse om at all laks som var smittet av lakseparasitten nå er slaktet og destruert.

Parasitten ble funnet på flere oppdrettsanlegg i Finnmark i begynnelsen av mai, og er også oppdaget på et anlegg i Troms. Landbruksdepartementet gav 15. mai Statens dyrehelsetilsyn utvidete fullmakter til å treffe nødvendige tiltak. Statens dyrehelsetilsyn ved fylkesveterinæren for Troms og Finnmark vedtok 16. mai å pålegge nedslakting og destruksjon av all fisk i merder der parasitten er påvist og der dødeligheten overstiger 0,25 promille. Arbeidet med å destruere fisken ble satt i gang på oppdretternes eget initiativ før vedtaket fra fylkesveterinæren. All infisert fisk er nå destruert og de aktuelle anleggene følges nøye for å fange opp eventuelt nye tilfeller.

Veterinærinstituttet har fastslått at dette er en marin parasitt av typen Parvicapsula sp. Parasitten kan ikke smitte fra fisk til fisk fordi den må gjennomgå livsstadier i en mellomvert. Men for å unngå at en massiv frigjøring av Pavicapsula-sporer fra oppdrettslaksen skulle resultere i et økt antall parasitter hos mellomverter i nærheten av anleggene, ble det besluttet at all infisert fisk skulle avlives og destrueres. En slik oppformering av parasitter hos mellomvertene kan over tid bety et økt smittepress mot oppdrettslaks og frittlevende laksefisk.

Statens dyrehelsetilsyn viderefører nå undersøkelsene av parasitten og utbruddene i samarbeid med Veterinærinstituttet og vil fortløpende vurdere nye tiltak på bakgrunn av disse undersøkelsene.

Jeg er fornøyd med veterinærmyndighetenes raske reaksjon på dette sykdomsutbruddet, både i lys av at anlegg i to viktige fjordområder for villaks, Tanafjorden og Altafjorden, var berørt.

Når det gjelder spørsmålet om flytting av Skjåneslaks sine oppdrettsanlegg i Tanafjorden gir ikke utbruddet av parasitten alene grunnlag for å ta et initiativ til å flytte anleggene.

Jeg vil imidlertid vise til St.prp. nr 79 for 2001-2002 Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder som ble lagt fram for Stortinget 21. juni 2002. I proposisjonen har Regjeringen uttrykt at det vil være aktuelt å inngå frivillige avtaler om flytting av oppdrettsanlegg ut fra de største og viktigste laksefjordene. I lys av at Tanafjorden er foreslått som nasjonal laksefjord og Tanavassdraget særlige betydning vil det være aktuelt med avtale om flytting av oppdrettsanleggene i Tanafjorden.