Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:500 (2001-2002)
Innlevert: 21.06.2002
Sendt: 21.06.2002
Besvart: 28.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Stortinget vedtok 12. juni 2001 at private jordmødre skal ha refusjon fra folketrygden på lik linje med offentlige jordmødre.
Hva vil statsråden gjøre for å sette fortgang i dette vedtaket?

Begrunnelse

Stortinget behandlet 12. juni 2001 Innst. S. nr. 300 for 2000-2001, jf. St.meld. nr. 43 for 1999-2000 om akuttmedisinsk beredskap.
Flertallet i sosialkomiteen sa dette om trygderefusjon for jordmødre:

"Flertallet viser til at jordmødre mange steder har etablert privat praksis, men pga. manglende refusjonsordning må kvinnene betale for tilbudet. Mange kvinner ønsker å benytte seg av et privat omsorgstilbud i svangerskapet, og flertallet mener det er urimelig at de som velger private løsninger, ofte i et mangel av offentlig tilbud, skal måtte betale for dette. Flertallet er opptatt av at gravide selv må få velge den form for helhetlig svangerskapsomsorg de ønsker. I mange kommuner er det også et misforhold mellom tilgang til jordmor og det behovet kvinnene har for jordmortjeneste. Flertallet mener derfor at jordmødre må gis anledning til å heve refusjon fra folketrygden."

Flertallet i komiteen fremmet dermed dette forslaget som Stortinget godkjente 12. juni 2001 (nr. 577):

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til lovfesting av trygderefusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat så vel som offentlig virksomhet."

Siden vedtaket ble fattet, har ingenting skjedd i saken.
Den Norske Jordmorforening er bekymret for fremdriften i denne saken. Det sier jeg meg enig i, og det er svært viktig at kvinner får den svangerskapsomsorg de ønsker.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det gis allerede i dag refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor som er ansatt hos privatpraktiserende lege, på lik linje med svangerskapskontroll utført av jordmor ved kommunale helsestasjoner. Det er henholdsvis legen og kommunen som har rett til refusjon for det arbeidet jordmoren utfører.

Ovennevnte romertallsvedtak er ett av flere vedtak/merknader om ulike sider ved svangerskapsomsorgen i forbindelse med Stortingets behandling av akuttmeldingen (St.meld. nr. 43 for 1999-2000). Det vil derfor etter min vurdering være hensiktsmessig å se disse vedtakene/merknadene i sammenheng i den videre oppfølgingen.

Helsedepartementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet utrede faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser av en refusjonsordning for svangerskapskontroll utført av privatpraktiserende jordmor som ikke har formalisert samarbeid med lege. Stortinget har bedt Regjeringen opprette et nasjonalt råd for fødselsomsorgen. Rådets mandat innebærer blant annet å bistå direktoratet i utredningsarbeidet.

En refusjonsordning for svangerskapskontroll utført av privatpraktiserende jordmor krever lovendring. Forslag til lovregulering må på høring. Departementet vil sende forslag til refusjonsordning på høring når direktoratets konsekvensvurderinger foreligger. Saken vil deretter bli fremmet for Stortinget tidligst høsten 2002.