Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:505 (2001-2002)
Innlevert: 21.06.2002
Sendt: 24.06.2002
Besvart: 04.07.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Norges Fredsråd har fått opplyst at fra årets bevilgning til Opplysningsarbeid for freden, kap. 100 post 71 vil Atlanterhavskomiteen, Nei til atomvåpen, Norges Fredsråd og Senter for konflikthåndtering og fredsbygging hver få tildelt 250 000 kr, og at det fra bevilgningen vil bli trukket 100 000 kr til administrasjon.
Medfører dette riktighet, og mener Regjeringen at dette er i tråd med Stortingets intensjon med bevilgningen?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 for 2001-2002, kap. 100 post 71 er det blant annet satt av 2,3 mill. kr til Opplysningsarbeid for freden. Det er opplyst at tilskuddet skal gå til frivillige organisasjoner og ikkekommersielle aktørers opplysningsarbeid for fred overfor norske målgrupper, og at tilskuddet også skal dekke driftsstøtte til ulike organisasjoner som arbeider for fred og forsoning.
Det synes ikke å være i tråd med Stortingets å gi støtte til Atlanterhavskomiteens arbeid over denne bevilgningen. Målsettingen til Atlantershavskomiteens arbeid er ifølge organisasjonens nettsider "å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet". Dette formålet vil vel av de fleste oppfattes å være noe annet et arbeid for fred og forsoning.
Det synes også å være en svært uvanlig praksis at Utenriksdepartementet trekker fra midler til administrasjon fra en slik bevilgning som så vidt vites administreres av Utenriksdepartementet selv.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: På anmodning fra et flertall i utenrikskomiteen i budsjettinnstillingen for 2001 om at Regjeringen også burde vurdere å gi basisstøtte til organisasjoner som arbeider for fred og forsoning, ble det i budsjettproposisjonen for Utenriksdepartementet for 2002 foreslått at man skulle øke bevilgningen til Opplysningsarbeid for freden med 1 mill. kr. Det ble samtidig foreslått at "tilskuddet er også ment å skulle dekke driftsstøtte til ulike organisasjoner som arbeider for fred og forsoning", jf. St.prp. nr. 1 for 2001-2002, kap. 100 post 71 Diverse tilskudd.

Komiteen hadde ingen merknader til forslaget, jf. Budsjett-innst. S. nr. 3 for 2001-2002.

I og med at det var første gang Utenriksdepartementet skulle fordele midler som også kunne benyttes til driftsstøtte, fant departementet det riktig å gå ut med en bred utlysning av ordningen. Det vises i den forbindelse til Økonomireglementet for staten, hvor det bl.a. stilles følgende krav til kunngjøring av tilskuddsordninger:

"Kunngjøringen må foretas på en slik måte at man når hele den målgruppen som tilskuddsordningen tar sikte på. Den må bl.a. beskrive formålet med ordningen, de krav som gjelder for å bli tatt i betraktning som søker og hvilke opplysninger søkeren må gi i søknaden."

Kostnadene ved utlysningen ble fordelt mellom de to støtteordningene over kap. 100 post 71. 100 000 kr ble belastet ordningen med driftsstøtte. De resterende 900 000 kr er fordelt med 225 000 kr på hver av organisasjonene Norges Fredsråd, Senter for konflikthåndtering og fredsbygging, Nei til atomvåpen og Atlanterhavskomiteen, som alle etter departementets syn gir viktige bidrag til arbeidet for fred og forsoning.

Ved senere tildelinger vil det bli mulig å redusere annonsekostnadene i det ordningen blir mer alminnelig kjent.