Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:513 (2001-2002)
Innlevert: 24.06.2002
Sendt: 25.06.2002
Besvart: 02.07.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Sanitetsforeninger rundt om i landet gjør en stor uegennyttig innsats. De skaffer seg inntekter ved utlodning, innsamling og på andre måter. Disse inntektene går til veldedige formål til beste for folk og samfunn. Nå viser det seg at Nord-Odal Sanitetsforening er blitt ilagt skatt for utleie av bygg som inneholder trygdeboliger og barnehage til kommunen. Dette er spesielt for Nord-Odal Sanitetsforening.
Vil finansministeren vurdere dette forholdet med henblikk på å ettergivelse?

Begrunnelse

For 20 år siden tok Nord-Odal Sanitetsforening initiativ til å føre opp et bygg i Nord-Odal som skulle inneholde trygdeboliger og barnehage. Nord-Odal kommune takket ja til dette tilbudet, da det var mange pressede oppgaver som skulle løses. Sanitetsforeningen har og hadde mange dyktige medlemmer som gjennom mange år har gjort en utrolig innsats uten betaling. Salg av lodd og fastelavnsris skaffet penger til delfinansiering av nybygget. Nord-Odal kommune var/er eneste leietaker. Utleievirksomheten var ikke ilagt skatt frem til 1995. Fra 1996 ble utleievirksomheten skattlagt. Det samme skjedde for årene 1997 og 1998. Skatteutvalget ettergav også skatten for 1999, men dette vedtaket ble underkjent av kommunens økonomileder. Kommunalavdelingen hos fylkesmannen i Hedmark har foretatt lovlighetskontroll av skatteutvalgets vedtak, og vedtatt at skatteutvalgets vedtak for 1999 er ugyldig. Vedtaket for 1999 ble dermed omgjort. Søknad om ettergivelse av skatten for 2000 er ikke fremlagt for skatteutvalget, da kommunekassereren sendte søknaden direkte til Hedmark skattefogdkontor. Nord-Odal Sanitetsforening synes dette er urimelig av følgende grunner:

1. Andre sanitetsforeninger som har inntekt fra utleievirksomheter mv. og med langt større omsetning/inntekt er ikke ilagt skatt. Dette pga. at de øvrige ligningssjefene ikke har beregnet/utskrevet skatt.
2. Inntektene ved utleievirksomheten er ikke reell, da man ikke har tatt hensyn til de utgifter/underskudd man har hatt i 10-15 år, og den egenkapitalen (loddslag mv.) man har brukt til dette formålet.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Utgangspunktet i skatteloven er at visse nærmere angitte innretninger, som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt. Dersom en slik innretning driver økonomisk virksomhet, herunder bortleie av fast eiendom, vil formue i og inntekt av den økonomiske virksomheten være skattepliktig. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er økonomisk virksomhet unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten i inntektsåret ikke overstiger 140 000 kr. Dette følger av skatteloven § 2-32 første og annet ledd.

Jeg deler oppfatningen om at sanitetsforeninger og andre frivillige organisasjoner gjør en stor og viktig innsats for samfunnet. På et generelt grunnlag har jeg likevel ikke noe å innvende mot at skattemyndighetene, også overfor denne gruppen skattytere, søker å håndheve den skatteplikten som Stortinget har fastsatt.

Det følger av skattebetalingsloven § 41 nr. 1 at skatt kan nedsettes eller ettergis når noen i medhold av ligningsloven § 9-12 har rådd til at skatten blir nedsatt eller ettergitt og når det ellers på grunn av dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom, varig invaliditet eller andre årsaker virker særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde den.

Vilkårene for ettergivelse er strenge. For at det skal fremstå som "særlig ubillig" å fastholde skatten, er det en forutsetning at skattelovens regler har gitt seg spesielt uheldige utslag overfor en enkeltstående skattepliktig i strid med det som har vært lovgivers mening.

Stortinget har, bl.a. når det gjelder frivillige og ideelle organisasjoner, vedtatt bestemte regler knyttet til hvordan deres økonomiske aktivitet skal vurderes skattemessig, jf. ovenfor. Når skatteplikt oppstår på grunnlag av disse reglene, er det generelt vanskelig å karakterisere skatteplikten som utilsiktet, slik at ettergivelse bør skje.

Jeg kan naturlig nok ikke gå nærmere inn på den konkrete saken som nevnes i spørsmålet. Jeg viser bare til at ligningsmyndighetene har kommet til at det foreligger skatteplikt. I alminnelighet vil det være uheldig å bruke lempningsbestemmelsen i skattebetalingsloven § 41 for å overprøve ligningsmyndighetenes vurderinger av materielle skattespørsmål. Jeg viser også til at fylkesmannen, etter det du opplyser, har gjennomført lovlighetskontroll av skatteutvalgets ettergivelsesvedtak fra 1999, og konkludert med at vedtaket er ugyldig.