Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:516 (2001-2002)
Innlevert: 24.06.2002
Sendt: 26.06.2002
Besvart: 03.07.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Ifølge Fædrelandsvennen 21. juni ble heimevernssoldater med skarpe våpen beordret til å jakte på sivile borgere på Møvik ved Kristiansand den 3. oktober i fjor.
Kan statsråden redegjøre for de faktiske forhold rundt denne hendelsen, samt for hvilke tiltak som vil bli iverksatt for at denne typen hendelser ikke skal finne sted i fremtiden?

Begrunnelse

Det har i mediene den senere tid blitt hevdet at heimevernssoldater med skarpe våpen ble beordret til å gjennomføre typiske politioppgaver på Møvik 3. oktober 2001.
Dette er ikke oppgaver som Forsvaret i sin alminnelighet, og Heimevernet i særdeleshet, skal ha befatning med. Denne typen hendelser bidrar til å svekke Forsvarets omdømme, og er ikke Det norske forsvar verdig.
Det er særdeles viktig at Forsvaret som institusjon har høy tillit i det norske folk. Hendelser som bidrar til at tilliten reduseres må ryddes opp i så raskt som mulig, og rutiner som kan bidra til at lignende hendelser i fremtiden ikke finner sted, må etableres.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Det aktuelle vaktoppdraget på Møvik utenfor Kristiansand ble påbegynt om ettermiddagen fredag 5. oktober og avsluttet søndag 7. oktober om ettermiddagen. Under vaktoppdraget var det to mann på vakt/patrulje inne på området til enhver tid. I tillegg til dette var det en ekstra styrke som var hjemme i beredskap.

Det er uheldig dersom det har blitt skapt et inntrykk av at heimevernssoldatene bar skarpladde våpen under vaktoppdraget. De hadde riktignok med seg magasiner med skarp ammunisjon, men disse var ikke satt i våpnene. Under utførelsen av oppdraget ble magasinene oppbevart i samsvar med Instruks for militære vakters bruk av våpen og tvangsmidler i fredstid.

I henhold til lov om politimyndighet i det militære forsvar av 20. mai 1988 nr. 33, har militært befal med sersjants grad eller tilsvarende eller høyere, militærpoliti og militære vakter politimyndighet overfor alle som er på militært område eller i umiddelbar nærhet av det.

Heimevernssoldatene som deltok i det konkrete vaktholdet utførte et militært vaktoppdrag innenfor militært område. De forholdt seg til gjeldende lov og instruks ved gjennomføringen av oppdraget, og det foreligger etter min oppfatning derfor ikke noe grunnlag for å iverksette særskilte tiltak.

Et godt samarbeid mellom Forsvaret og politiet har positiv verdi for begge parter, og Forsvaret er selvfølgelig opptatt av å bygge videre på det gode forholdet mellom de to etatene.