Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:522 (2001-2002)
Innlevert: 28.06.2002
Sendt: 28.06.2002
Besvart: 05.07.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Vard-modellen, eit samarbeidsprosjekt i integrering av innvandrarar, flyktningar og asylsøkjarar, har fått mykje positiv omtale. Fotballklubben Vard synest her gjennom fleire år å ha gjort eit banebrytande arbeid for integrering av barn. Gjennom ulike aktivitetar kan også resten av familien få både språktrening, ei positiv fritid og høve til å gjere noko i lag med barna.
Vil statsråden ta initiativ til å sikre ein forutsigbar økonomi for Vard-modellen, og også vurdere nærare overføringsverdien til andre kommunar?

Begrunnelse

Gjennom samarbeid med ei rekkje organisasjonar vert integreringa gjensidig, ei utveksling mellom ulike kulturar medverkar til større forståing og respekt. I dag deltek 61 innvandrarar på 21 fotballag. Familiekveldar, vietnamesisk-norsk, kurdisk-norsk og Kosovo-norsk arrangement er berre nokre få av mange døme på aktivitetar. Skular, tolketeneste, kyrkjelydar og politi er nokre av mange samarbeidspartnerar. Kommunalkomiteen sine medlemmer er av dagleg leiar for Vard-modellen gjort kjend med det slitet det er å sikre ein forutsigbar økonomi. Statsråden har tidlegare i svar på spørsmål frå Senterpartiet vist til manglande midlar i forhold til søknadsmengda på departementet sitt budsjett for inneverande år. I sitt arbeid med integrering vil Vard ha verdifull erfaring å dele både med departementet og med mange lokalmiljø. Eg vil difor be statsråden i samband med si førebuing til statsbudsjett for neste år å fylgje opp den oppfordringa som ligg i innleiingsspørsmålet.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det er eit mål for Regjeringa å fremme gode relasjonar, toleranse og samhandling i lokalmiljøa, å styrke lokale aktivitetar mot rasisme og diskriminering og formidle kunnskap om korleis ein kan motarbeide rasisme og diskriminering. Det er nær samanheng mellom vellykka integrering og kamp mot diskriminering. Aktivitetane som skjer i regi av Vard-modellen er eit bidrag både til økt integrering av barn med minoritetsbakgrunn og deira familiar, og til førebygging av rasisme og diskriminering i lokalsamfunnet.

Eg kan ikkje no love at Vard-modellen vil få støtte over komande statsbudsjett, men det eksisterer fleire tilskotsordningar som dekker formålet til prosjektet, og som Vard-modellen kan søkje støtte frå.

Eit av tiltaka i Regjeringa sin nye handlingsplan mot rasisme og diskriminering, som blei lagt fram 1. juli 2002, er at Regjeringa skal løyve midlar til fleirkulturelle barne- og ungdomsaktivitetar, bl.a. gjennom Idébanken. Idébanken blir forvalta av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU gir gjennom Idébanken tilskot til fleirkulturelle aktivitetar blant barn og ungdom i regi av frivillige organisasjonar og lokale ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Formålet er å stimulere til aktivitet og betre dialog mellom ungdom med ulik kulturell bakgrunn, samt å lagre og formidle erfaringar frå prosjekt og tiltak mot rasisme og diskriminering.

LNU administrerer også Frifond-ordninga, kor barne- og ungdomsorganisasjonar kan søkje om støtte til arrangement. Idrettslag knytt til Norges Idrettsforbund kan ikkje få støtte til reine idrettsaktivitetar, men det kan være mogleg å få støtte til andre kulturaktivitetar.

I den årlege publikasjonen Satsing på barn og ungdom frå Barne- og familiedepartementet er det ei samla oversikt over Regjeringa sine mål og løyvingar i barne- og ungdomspolitikken.

Kommunal- og regionaldepartementet gir støtte til frivillig verksemd i lokalsamfunn som medverkar til fleirkulturelt mangfald, dialog og samhandling over kap. 521 post 73 på statsbudsjettet. Fylkeskommunane forvaltar støtteordninga. Dette er ei ordning som også Vard-modellen og tilsvarande prosjekt kan søkje støtte frå.