Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:531 (2001-2002)
Innlevert: 02.09.2002
Sendt: 02.09.2002
Besvart: 06.09.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Saksbehandlingstiden er fortsatt langvarig for østfoldinger med rettigheter til dekning av tannbehandlingsutgifter over folketrygden. Undertegnede tok saken opp i Stortinget 23. januar med statsråden som pekte på forbedringstiltak og at saksbehandlingstiden ikke skulle overstige fire uker. Ifølge fylkestrygdedirektøren er saksbehandlingstiden før ferien tre måneder. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var den samme i 2001.
Hva vil statsråden foreta seg for å rette på forholdene?

Begrunnelse

Saksbehandlingstiden er spesielt lang i Østfold, mens det i mange andre fylker oftest gis svar i løpet av én måned. Selv om det er svært begrenset hva folketrygden dekker når det gjelder behandling av tenner og tannkjøtt må personer med rettigheter etter folketrygdloven gå en lang og byråkratisk vei. Først må behandlende tannlege stille diagnose, fylle ut skjema og eventuelt verifisere diagnosen med røntgenbilder. Deretter sendes søknad til det lokale trygdekontor som oversender saken til din rådgivende tannlege for behandling. Deretter kan en eventuell utbetaling fra trygdekontoret finne sted.
Den lange ventetiden vi i dag har, spesielt i Østfold, fortoner seg vanskelig både for pasienter og tannleger. Noen av de aktuelle behandlinger kan være kostbare og en del tannleger fungerer som låneinstanser i påvente av at Rikstrygdeverket skal refundere utgiftene. Dette gjøres blant annet for at ubemidlede pasienter skal slippe å vente med behandling som kan bety at prognosen forverres.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som jeg nevnte i mitt svar til stortingsrepresentant Hedstrøm i januar, er det i Østfold igangsatt forbedringstiltak for å få ned saksbehandlingstiden. Jeg har fått opplyst fra Rikstrygdeverket at arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden i Østfold pågår for fullt. Det er etablert et eget prosjekt for å få ned restansene og dette skal avsluttes innen utgangen av september. Da skal alle tannsaker være ferdigbehandlet i trygdekontoret innen tre uker, forutsatt at saken er tilstrekkelig belyst når den forelegges trygdekontoret. I enkelte saker er det nødvendig å be om supplerende opplysninger fra behandlende tannlege, slik at saksbehandlingstiden også avhenger av hvor raske tannlegene er til å sende inn nødvendig dokumentasjon.

Ved innføring av utvidet refusjon av utgifter ved behandling av periodontitt fra 1. mai i år, ble det også foretatt endringer i regelverket som fører til kortere saksbehandlingstid. Kravet om forhåndsgodkjenning fra trygden før utbetaling av refusjon ved behandling av periodontitt ble fjernet, noe som innebærer at færre saker må behandles av rådgivende tannlege. Forskriften trådte i kraft 1. mai 2002, og gjelder utført behandling fra og med denne dato. Denne endringen hadde i liten grad fått virkning før ferien.

Jeg har også bedt Rikstrygdeverket utarbeide en generell mønsteravtale for direkteoppgjør mellom tannlege og trygdekontor. Dette vil redusere saksmengden ved trygdekontorene, samtidig som pasienten slipper utlegg for behandling som senere skal refunderes av trygdekontoret. I første omgang vil det inngås direkteoppgjørsavtaler med spesialister, som i utstrakt grad praktiserer for trygdens regning.