Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:533 (2001-2002)
Innlevert: 02.09.2002
Sendt: 02.09.2002
Besvart: 10.09.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre Vinger og Odal tingrett tilstrekkelig og hensiktsmessige lokaler, og et nivå på driftsmidlene som sikrer forsvarlig virksomhet?

Begrunnelse

Undertegnede besøkte i sommer Vinger og Odal tingrett. Jeg har gjennom de siste årene besøkt mange domstoler. Vinger og Odal tingrett må være en av de domstoler i Norge som i dag sliter mest med svært uhensiktsmessige lokaler. For å oppfylle kravene til en forsvarlig saksbehandling bør man nå gjøre noe med situasjonen. Dagens lokaler er svært trange, det er få rettssaler, det er en svært uhensiktsmessig adkomst og nødvendige rom som advokatrom, spiserom, vigselsrom og rom for vitner forefinnes ikke. Av sikkerhetsmessige grunner er det også svært påkrevet at man besørger nye lokaler for domstolen. Den nye politireformen sammenholdt med strukturendringene i domstolene vil ikke redusere presset på domstolen i Kongsvinger.
Lokalsituasjonen sammenholdt med bevilgede driftsmidler gjør situasjonen vanskelig for domstolen. Det kan synes som om domstolen har sakket akterut mht. til nivå på driftsmidler. Domstolen har flere ganger tatt opp disse forhold med departementet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som følge av strukturendringene vil noen domstoler ha behov for nye og/eller utvidede lokaler. De domstolene som blir direkte berørt av strukturendringene, og som ikke har egnede lokaler, vil derfor bli prioritert. Vi ser likevel at det er flere domstoler som har behov for en oppgradering av lokalene. Budsjettene tillater imidlertid ikke en generell forbedring, og det må derfor foretas prioriteringer. Det kan likevel nevnes at Domstolavdelingen var i kontakt med Vinger og Odal tingrett før sommeren, og det ble avtalt at departementet i løpet av høsten vil besøke tingretten og vurdere lokalforholdene.

Vi er kjent med at domstolen samlet sett har en beregnet underkapasitet på totalt 0,9 årsverk. Vi ser at underkapasiteten har medført ekstrabelastning for domstolen. Departementet har derfor i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett kompensert for underkapasiteten ved en styrking av domstolens budsjett.

Det er et mål at domstolen har en bemanning og arbeidsforhold som er i overensstemmelse med behovet. Innenfor rammen av domstolenes samlede bevilgning inneværende år er det imidlertid ikke mulig å nå denne målsetningen fullt ut. Det innebærer at departementet må prioritere strengt mellom ulike behov. Inntil videre ber vi derfor domstolen håndtere situasjonen på en best mulig måte.