Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:537 (2001-2002)
Innlevert: 02.09.2002
Sendt: 02.09.2002
Besvart: 11.09.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Gjennom media er det gjort kjent at departementet vil be Oljedirektoratet om ein rapport når det gjeld bruk av overtid på norsk sokkel.
Når vil ein slik rapport føreliggja, og vil statsråden ta initiativ til at også Stortinget vert kjent med innhaldet i rapporten?

Begrunnelse

Stortinget har i vår handsama ei eiga melding om tryggleik på sokkelen. Det er bra at statsråden raskt bad om ei oppdatering frå direktoratet då arbeidsgjevarorganisasjonane sette fram påstandar om uakseptabel bruk av overtid. Det synest desto meir overraskande at noko så grunnleggjande som rett tilhøve mellom arbeid og kvile ikkje vart nærare drøfta i samband med St.meld. nr. 7 (2001-2002). Eg finn det difor rett at Stortinget får del i Oljedirektoratet sin rapport. Eg føreset også at Stortinget får høve til ei drøfting av departementet sine vurderingar og eventuelle forslag til oppfølging.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: På bakgrunn av omtale i mediene av ulykken på "Byford Dolphin" 17. april 2002 bad jeg Oljedirektoratet (OD) om en redegjørelse om ulykken, inkludert en vurdering av de nye påstander som er kommet frem i saken vedrørende arbeidstid, og hvorvidt dette har noen innvirkning på granskningskommisjonens konklusjoner og anbefalinger etter ulykken. Jeg bad også OD om en redegjørelse for oppfølgingen av de problemstillinger i tilknytning til arbeidstid som er identifisert i St.meld. nr. 7 (2001-2002) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Der ble det gjort rede for bruk av arbeidstidsordninger i forhold til regelverkets krav til restitusjon og hvile. Det ble satt fokus på skiftarbeid, nattarbeid, bruk av overtid, jf. pkt. 4.1.3 og 4.6. Stortingsmeldingen identifiserte oppfølgingstiltak både for operatør, myndigheter og arbeidstakerorganisasjonene som disse skal gripe fatt i, jf. pkt. 7.4.

Av ODs redegjørelse fremgår at direktoratet som et ledd i oppfølging av arbeidstids- og hvilebestemmelsene på norsk sokkel, vil be operatørselskapene redegjøre for sine kontrollrutiner rettet mot egne ansatte og entreprenøransattes arbeidstid. Direktoratet ønsker også en redegjørelse av i hvilken grad rutinene er egnet til å avdekke brudd på arbeidstids- og hvilebestemmelsene. På bakgrunn av dette materialet vil OD vurdere videre oppfølging overfor selskapene.

OD vil også ved planlagte tilsynsaktiviteter foreta kontroller av at arbeidstidsbestemmelsene blir overholdt. Jeg kan opplyse om at OD i første halvår 2002 har gjennomført tilsynsaktivitet mot to entreprenørselskaper når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene. ODs tilsyn avdekket ikke lovbrudd verken med hensyn til overtidsbruk eller arbeids- og friperioder. Jeg kan også opplyse om at OD etter informasjon fra en arbeidstakerorganisasjon vurderer oppfølging mot enkelte innretninger der arbeidstakerorganisasjonen mener de kan legge frem dokumentasjon om ulovlig overtidsbruk.

Etter det nye regelverket som trådte i kraft 1. januar 2002 ble arbeidstidsbestemmelsene for ledende personell skjerpet, ved at disse skal registrere sin arbeidstid på lik linje med annet personell.

OD vil i tillegg på oppdrag fra departementet forbedre og oppdatere en aggregert statistikk over overtidsbruken på sokkelen.

ODs årsberetning inngår som vedlegg til stortingsmelding om olje- og gassvirksomheten som fremlegges for Stortinget hvert annet år, og resultater av tiltakene vil bli omtalt der. En grundigere og samlet vurdering av problemstillinger i tilknytning til arbeidstids- og hvilebestemmelsene på norsk sokkel vil også bli gitt i stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet som skal fremlegges for Stortinget hvert fjerde år.

Jeg tar også utover dette sikte på å orientere Stortinget på egnet måte om bruken av overtid på sokkelen.