Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:541 (2001-2002)
Innlevert: 03.09.2002
Sendt: 03.09.2002
Besvart: 12.09.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Midt under toppmøtet i Johannesburg hvor miljøvernministeren prisverdig markerte betydningen av offensiv satsing på alternativ energi, ble det klart at Ford trekker seg ut av elbilprodusenten Think i Akershus. Elbiler er et miljøprodukt som har framtida for seg.
Vil miljøvernministeren bidra til at staten bidrar i et økonomisk spleiselag dersom de ansatte lykkes med å få investorer med på en ny start?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Miljøverndepartementet er opptatt av de positive miljøkonsekvensene en større satsing på elbiler og annen type miljøvennlig kjøretøyteknologi kan ha. Elbilene har ingen forurensende utslipp fra motoren og svært lav motorstøy sammenlignet med andre kjøretøy. Øvrige miljøvirkninger vil avhenge av produksjonssystemet for elektrisk kraft. En betydelig overgang til elbiler i de største byene vil derfor kunne bidra til at de nasjonale målene for luftkvalitet og støy nås.

Elbilen har imidlertid begrenset rekkevidde og nyttelast, og topphastigheten er lavere enn for andre biler. Andre teknologiske løsninger som overvinner disse begrensningene, kan derfor vise seg å ha større gjennomslagskraft. Med forbedret batteriteknologi har imidlertid elbilen også et større potensial enn i dag. Store bilprodusenter som GM og Honda har imidlertid stanset produksjonen av elbiler og satser på hybridløsninger, og på lengre sikt hydrogen og brenselceller, som framtidens miljøteknologi for kjøretøy.

Ved utvikling av mer miljøvennlige transportløsninger spiller staten en viktig rolle som tilrettelegger gjennom generelle rammebetingelser. Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har over flere år jobbet med ulike tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av elbiler i Norge. Dette har bl.a. resultert i at det er iverksatt en rekke avgiftspolitiske tiltak som begunstiger kjøp og bruk av elbiler i Norge: fritak for engangs- og årsavgift, fritak av bompenger, fritak for vrakpantavgift, gratis offentlig parkering og lavere avgifter for elbil som firmabil. I forbindelse med statsbudsjettet for 2001 ble det vedtatt en såkalt 0-sats på merverdiavgiften for elbiler og at investeringsavgiften skulle fjernes med virkning fra 1. januar 2002. Produsentene av Think har også mottatt offentlige tilskudd og lån fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) fra 1993. I tillegg gir Drammen kommune støtte ved kjøp av elbil med 25 000 kr for bosatte i Drammen kommune.

Det er således gjort mye når det gjelder rammebetingelsene for både kjøp og bruk av elbiler. Det er generelt lite aktuelt for staten å gå direkte inn med statlig støtte til enkeltbedrifter. I samråd med berørte ministre vil jeg likevel på nytt gå igjennom de generelle rammebetingelsene for å se om det er noe ytterligere som kan gjøres.