Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:545 (2001-2002)
Innlevert: 05.09.2002
Sendt: 06.09.2002
Besvart: 13.09.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I flere av helseforetakene foreligger planer om sammenslåing av fødeavdelinger, slik at fødetilbudet til mange gravide kan bli sentralisert.
Mener helseministeren at disse planene vil kunne gjennomføres uten Stortingets medvirkning med henvisning til lov om helseforetak?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Lov om helseforetak inneholder ikke presise formuleringer om hvilke type saker som er av en slik art at de ikke kan avgjøres av det regionale helseforetaket. Unntaket er salg av sykehusvirksomhet, der det fremgår at dette ikke kan gjøres uten Stortingets samtykke. Imidlertid krever loven at saker av vesentlig betydning, eller av prinsipiell karakter, vedtas av foretaksmøtet (Helsedepartementet i samsvar med de formkrav som helseforetaksloven angir) i det regionale helseforetaket. Vedtektene til de regionale foretakene konkretiserer dette til blant annet å være omfattende endringer i tjenestetilbudet. I forhold til representanten Ballo sitt spørsmål, vurderer jeg at helseforetaksloven ikke innebærer krav om at slike planer behøver å forelegges Stortinget.

Jeg vil imidlertid minne om at de regionale helseforetak skal innrette tilbudet sitt innenfor de faglige retningslinjer som er gitt og de vedtak Stortinget har gjort. Det betyr blant annet at det fortsatt skal være et desentralisert fødetilbud i Norge, og at de faglige kravene til fødselsinstitusjoner gjøres gjeldende.

Jeg viser også til at helseforetaksloven etablerer et system for årlig melding fra de regionale helseforetakene til eier. Dette er et system som skal ivareta dialogen med foretakene når det gjelder blant annet tjenestestruktur. Dette system er etablert og vil bli videreutviklet i tiden fremover. Systemet vil inngå i grunnlaget for styringskommunikasjonen med Stortinget. Dette er også beskrevet i St.prp. nr. 59 (2001-2002).