Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:549 (2001-2002)
Innlevert: 05.09.2002
Sendt: 09.09.2002
Besvart: 16.09.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): 16. september 2002 starter NRK Nordland egne TV-sendinger med de tildelte fem minutter fire dager i uken. De andre sendestedene i landet har 20 minutter fem dager i uken, pluss fem minutter fire dager i uken. Jeg forventer at statsråden følger opp Stortingets pålegg om sendetider for Nordland på lik linje, og med samme omfang som de andre sendestedene. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bedt om en gjennomføring i løpet av 2003.
Når i 2003 forventer statsråden at Nordland får egne fullverdige nyhetssendinger på TV?

Begrunnelse

NRK gikk i sin tid til Stortinget og bad om ekstra lisens for å starte TV-nyheter i Nordland. Stortinget imøtekom ønsket i 1995. NRK har så langt innkassert om lag 120 mill. kr fra denne lisensøkningen, uten å levere programtilbudet som forutsatt.
Folk i Nordland er meget skuffet over at vi fortsatt ikke skal få fullverdige nyhetssendinger, men blir avspist med bare fem minutter fire dager i uka. Dette betyr 1/6 av hva innbyggerne i øvrige regioner får.
Ved distriktskontoret i Nordland er alle investeringer og infrastruktur på plass.
Statsråden har ved flere anledninger uttalt at hun ikke er fornøyd med bare fem minutter sendetid til Nordland slik det nå legges opp til.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens Innst. S. nr. 116 (2000-2001) om distriktssendinger med fjernsyn i Nordland og Østfold. Komiteens flertall uttalte her at "... man ikke kan gå tilbake på tidligere forutsetninger om å opprette egne fjernsynssendinger i Nordland og Østfold". De forutsetningene det vises til er først og fremst følgende uttalelse i Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-1997): "Dette flertallet minner om at den foreslåtte lisensøkningen skal gå til å etablere flere distriktssendinger på fjernsyn, først og fremst NRK Østfold som må utsettes dersom en differensiering vedtas." Tilsvarende merknader ble gitt i budsjettinnstillingen for 1996.

På denne bakgrunn har Kultur- og kirkedepartementet lagt til grunn at Stortingets forutsetninger om etablering av distriktssendinger er bindende, ikke bare i forhold til Østfold som ble uttrykkelig trukket fram i Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-1997), men også i forhold til Nordland. Videre har departementet lagt til grunn at de sendingene som startes i Nordland fra og med høsten 2002, ikke uten at sendingene etter hvert utvides noe, kan anses å oppfylle Stortingets vedtak.

Dette holder jeg fast ved, og vil som generalforsamling i NRK sørge for at Stortingets forutsetninger innfris.

NRK har opplyst at det i løpet av 2003 tas sikte på å etablere en utvidet fjernsynssending for Nordland på fredager.

Mer detaljerte spørsmål om utbyggingen - både mht. framdrift, organisatoriske spørsmål og innhold og omfang av sendingene - ligger imidlertid utenfor rammene av Stortingets bindende forutsetninger. Jeg kan dermed ikke se at Stortinget har gitt "pålegg om sendetider for Nordland på lik linje, og med samme omfang som de andre sendestedene", slik representanten Pedersen hevder i sitt spørsmål. Dette ville for øvrig være vedtak på et detaljeringsnivå som etter min vurdering ikke er i tråd med prinsippene for styring av et aksjeselskap og en redaksjonell virksomhet som NRK.