Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:550 (2001-2002)
Innlevert: 06.09.2002
Sendt: 09.09.2002
Besvart: 12.09.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I Innst. S. nr. 263 (2000-2001) vedtok Stortinget: "Stortinget ber Regjeringen utarbeide og fremme en nasjonal handlingsplan for utbygging av infrastruktur for vannbåren varme." I juli la statsråd Einar Steensnæs fram Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 uten forslag til konkrete handlinger og tiltak.
Hvorfor har statsråden valgt å legge fram et forslag til en generell strategi, og ikke laget en handlingsplan for utbygging av infrastruktur for vannbåren varme slik Stortinget bad om?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Olje- og energidepartementet la fram en strategi for utbygging av vannbåren varme den 5. juli i år. Strategien, som er tilgjengelig på departementets hjemmeside: www.dep.no/oed/, er utarbeidet med innspill fra en rekke bransjeorganisasjoner og blir distribuert til ulike myndigheter for videre oppfølging.

Strategien er et svar på Stortingets anmodning om en handlingsplan for utbygging av infrastruktur for vannbåren varme og omfatter en rekke konkrete tiltak som vil bidra til økt utbygging av vannbåren varme. Strategien gir rom for valg av individuelle løsninger på bakgrunn av kunnskap om lokale forhold. Det er lagt vekt på å beskrive nye virkemidler og virkemidler som er under vurdering eller som vil bli vurdert. Videre gis det en samlet framstilling av rammene for og organiseringen av satsingen på vannbåren varme. Målene skal altså settes av myndighetene. Men jeg er opptatt av at ansvaret for den enkelte beslutning fortsatt må ligge hos den enkelte produsent eller forbruker, og at det er de som må stå for valg av løsning i hvert enkelt prosjekt. Dette er viktig for å sikre best mulig resultat av de virkemidlene som stilles til rådighet.

Et viktig formål med strategien er å plassere konkrete tiltak innen mange sektorer inn i en helhetlig og større sammenheng. De ulike tiltakene vil bli fulgt opp av alle instanser som er ansvarlige for gjennomføringen av virkemiddelbruken, det vil si ulike myndigheter og aktører som Enova, Husbanken, Forskningsrådet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens forurensningstilsyn, kommunene, bransjeforeningene og nettselskapene mfl. Dette er i tråd med den ansvarsfordelingen som er etablert mellom ulike sektormyndigheter og forvaltningsnivåer for å styrke grunnlaget for økt utbygging av vannbåren varme.

Slik det framgår av strategien legges det opp til en fortsatt satsing på økonomiske støttetiltak. Ikke minst gjennom Energifondet og Enova, slik at en kan nå målet om økt bruk av vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, spillvarme og varmepumper på 4 TWh innen 2010. Jeg vil minne om at Stortinget, med bredt flertall, har sluttet seg til Enovas ansvar for og frihet til selv å utforme virkemidler og planer for å nå blant annet målet for vannbåren varme. Når det gjelder rammene for de økonomiske støttetiltakene, vises det til Innst. O. nr. 59 (2000-2001) om opprettelsen av Energifondet og Enova og det årlige statsbudsjettet.