Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:552 (2001-2002)
Innlevert: 09.09.2002
Sendt: 09.09.2002
Besvart: 17.09.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Stortinget vedtok i 2001 i forbindelse med behandlingen av Akuttmeldingen en desentralisering av fødselshjelpen. Regjeringen har oppnevnt et Nasjonalt Råd for fødselsomsorg som skal bistå sykehusene med omorganiseringen. I et oppslag i Dagsrevyen 2. september 2002 kom det fram at Helse Øst og Helse Vest planlegger å legge ned fødeavdelinger og fødestuer i distriktene, og sentralisere fødslene til større sykehus, i strid med stortingsvedtaket.
Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at Stortingets vedtak blir fulgt opp?

Begrunnelse

Det vises til Innst. S. nr. 300 (2000-2001) om akuttmedisinsk beredskap og til debatten i Stortinget og Innst. S. nr. 243 (2001-2002) om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I begrunnelsen for spørsmålet vises det til Innst. S. nr. 300 (2000-2001) om akuttmedisinsk beredskap og til debatten i Stortinget, samt Innst. S. nr. 243 (2001-2002) om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002.

I tråd med intensjonen i sykehusreformen er det de regionale helseforetak som innenfor sin budsjettramme skal sørge for at befolkningen i den enkelte helseregion gis et best mulig helsetilbud. Flere av de regionale helseforetak har satt i gang omfattende prosesser for å kartlegge hvordan foretaksstruktur og tjenestetilbud skal se ut i fremtiden. I dette arbeidet har mange forskjellige forslag kommet frem. Nasjonalt Råd for fødselsomsorg bistår i dette arbeidet ved spørsmål knyttet til organisering av fødetilbudet når dette er ønskelig.

Jeg vil understreke at de regionale helseforetak skal innrette tilbudet sitt innenfor de faglige retningslinjer som er gitt og de vedtak Stortinget har gjort. Det betyr blant annet at det fortsatt skal være et desentralisert fødetilbud i Norge, og at de faglige kravene til fødselsinstitusjoner gjøres gjeldende. Jeg vil også minne om at helseforetaksloven krever at saker av vesentlig betydning, eller av prinsipiell karakter, vedtas av foretaksmøtet i det regionale helseforetaket. Vedtektene til de regionale foretakene konkretiserer dette til blant annet å være omfattende endringer i tjenestetilbudet.

Jeg viser også til at helseforetaksloven etablerer et system for årlig melding fra de regionale helseforetakene til eier. Dette er et system som skal ivareta dialogen med foretakene når det gjelder blant annet tjenestestruktur. Dette system er etablert og vil bli videreutviklet i tiden fremover. Systemet vil inngå i grunnlaget for styringskommunikasjonen med Stortinget. Dette er også beskrevet i St.prp. nr. 59 (2001-2002).