Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:557 (2001-2002)
Innlevert: 11.09.2002
Sendt: 11.09.2002
Besvart: 19.09.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Vil arbeids- og administrasjonsministeren, som ansvarlig statsråd for landbruksoppgjøret, medvirke til at operativ fastsetting av næringsmiddelindustriens konkurransevilkår i form av avgifter og andre satser i Forskrift om prisutjevningsordningen for melk endres, slik at konkurransemessige forhold ikke blir vedtatt i jordbruksoppgjøret, men i en ordinær prosess for fastsetting av lover og forskrifter blant annet med høring av alle berørte parter?

Begrunnelse

Stortinget har de senere år gjennom en rekke vedtak søkt å legge til rette for konkurranse på likeverdige og åpent sammenlignbare vilkår også i videreforedling av melk. Målet er et velfungerende marked med mer effektiv foredling og større produktmangfold, selv om primærproduksjonen fortsatt er regulert og skjermet. Dette forutsetter forsyningsplikt for råvaren melk (kvoteregulert) og en kostnadsorientert prisdannelse underlagt offentlig kontroll.
Gjennom en offentlig styrt prisdiskriminering der Tine får administrere prisdannelsen i markedet for ferdigprodukter, har vi i meierimarkedet fortsatt den mest regulerte foredlingsindustrien i norsk matvaresektor. De rammebetingelsene som etableres gjennom den såkalte Prisutjevningsordningen for melk har derfor i større grad næringspolitiske, konkurransepolitiske og forbrukerpolitiske implikasjoner, enn de rent landbrukspolitiske.
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening har på vegne av de private meieriene ved flere anledninger bedt om at prisutjevningsordningen for melk frikobles fra jordbruksavtalen, med den begrunnelse at det ikke er akseptabelt at vesentlige konkurransemessige rammebetingelser for industrien fastsettes i en forhandling der industrien ikke er til stede.
I proposisjonen om årets jordbruksoppgjør uttalte Arbeids- og administrasjonsdepartementet at det var tatt skritt slik at "konkurransemessige forhold mellom aktørene i PU-ordningen i mindre grad blir regulert direkte av avtalepartene". I praksis tyder imidlertid mye på at systemet innrettes på det motsatte, noe også sluttprotokollen fra forhandlingene viser.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg viser til Sem-erklæringen hvoretter Samarbeidsregjeringen vil videreføre målene og de grunnleggende prinsippene for pris- og markedsregulering for jordbruksvarer. Dette innebærer at landbrukssamvirket fortsatt skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av landbrukspolitikken. Samtidig må uavhengige aktører sikres rettferdige rammebetingelser. Sentrale konkurransevilkår må fastsettes av Statens landbrukstilsyn eller et annet uavhengig organ.

Når det gjelder markedsordningen for melk, gjennomfører Landbruksdepartementet for tiden en høring av en utredning fra Norsk landbruksøkonomisk institutt, NILF, NILF-rapport 2002-2005 Ny markedsordning for melk. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil både i forbindelse med det pågående arbeidet og i andre sammenhenger arbeide aktivt for at sentrale konkurransevilkår fastsettes av partsuavhengige organer både i melkesektoren og på andre områder. Det er likevel grunn til å påpeke at det konkrete oppfølgingsansvaret for utforming av markedsordningen ligger i Landbruksdepartementet.