Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:560 (2001-2002)
Innlevert: 12.09.2002
Sendt: 12.09.2002
Besvart: 20.09.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Det er fra Stortingets side uttrykt ønske om en sammenslåing av Aetat, trygdeetaten og kommunenes sosialetat. Dette fordrer felles kultur og forståelse av velferdsapparatet. Så langt synes interessen fra Aetat å være minimal mht. å delta i sektorovergripende utdanninger som nå tilbys ved flere høgskoler.
Er denne tilsynelatende manglende interesse bevisst, eller vil departementet sørge for at også Aetat ansatte får del i denne utdanningen som kan være av stor betydning for oppfølging av vedtaket?

Begrunnelse

Det er nå ved flere av høgskolene i Norge tilbud om sektorovergripende velferdsstudie. Både under forberedelse av studie eller ved påmelding til studiene glimrer Aetat med sitt fravær. Det er åpenbart at det trengs et nærmere samarbeid og forståelse mellom de ulike velferdstjenestene. Aetat har en nøkkelposisjon i vår velferdspolitikk som baserer seg på arbeid til alle. Skal vi få til et tverretatlig samarbeid, eventuelt en sammenslåing av disse etatene, er kompetanseoppbygging av avgjørende betydning, og et sektorovergripende velferdsstudium vil være et egnet middel. Det er å håpe at Aetats manglende interesse baserer seg på tilfeldigheter og at en får et sterkere engasjement i det videre arbeidet.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Vi har som mål at Aetat skal utvikles til en brukerrettet og effektiv etat som gjennom personlig oppfølgning og organisering av ulike arbeidsmarkedstiltak, skal kvalifisere og hjelpe arbeidssøkere ut i ledige jobber.

Dette er et mål som stiller store krav til faglig kompetanse og evne til personlig veiledning hos Aetats medarbeidere, og i utviklingen av etaten må rekruttering og videreutdanning av medarbeidere med slike evner stå helt sentralt. Dette arbeider etaten med.

Aetat har selv ansvaret for å rekruttere og sikre at dens medarbeidere til enhver tid har riktig kompetanse til å løse disse oppgavene. Som ledd i en ryddig ansvarsfordeling mellom departement og etat, er det viktig at dette ansvarsforholdet videreføres.

Aetat har flere oppgaver som forutsetter et nært samarbeid med trygd-, helse- og sosialetaten, og god forståelse av velferdstjenestene som tilbys i disse etatene. Jeg regner med at Aetat, sammen med andre tilbydere av velferdstjenester, vil stå overfor økte krav når det gjelder samordning og felles faglige referanserammer, uavhengig av hvilken organisering som velges innenfor områdene i fremtiden.

Regjeringen vil innen utgangen av året legge fram en stortingsmelding om organisering av sosial-, trygd- og Aetat, som Stortinget har bedt om. Det vil være naturlig at etatene ser nærmere på sine organisasjoners kompetanse og kompetansebehov når det er klarlagt hvordan en går videre i denne saken.