Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:564 (2001-2002)
Innlevert: 13.09.2002
Sendt: 13.09.2002
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 26.09.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hvorfor er det ikke et rådgivningskontor for voldsofre i Oslo, når slike kontor er i de fleste andre store og i noen mindre byer i resten av landet?

Begrunnelse

Voldsofferforeningen har i en rekke år forsøkt å etablere et slikt kontor, men har så langt ikke lykkes. Dette fordi man ikke er villig til å finansiere to heltidsstillinger, som ser ut til å være behovet.
Jeg vil anta at behovet i Oslo er større enn noe annet sted i landet, både befolkningstallet tatt i betraktning, men også det forhold at det er i Oslo det er flest voldshandlinger som blir begått.
Voldsofrene er en gruppe som kan bli en stor utgiftspost for samfunnet hvis de sliter med sine problemer alene, og det synes derfor noe underlig at man ikke har sett at et rådgivningskontor nettopp kan være et sted å henvende seg når man får ettervirkninger av det overgrep man har vært utsatt for. Det kan være nok å få noen å snakke med.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det er en prioritert oppgave for Justisdepartementet, i samarbeid med andre sentrale og lokale myndigheter, å bygge ut hjelpen og støtten til ofrene for kriminalitet.

Siden 1996 har det vært gjennomført en prøveordning med opprettelse av rådgivningskontor for kriminalitetsofre. Det er opprettet kontorer i syv byer: Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Tromsø, Kristiansand, Trondheim og Hamar. Kontorene er opprettet i samarbeid med politiet i vedkommende by, og bistår ofre for kriminelle handlinger med råd og veiledning, og videreformidler behov for juridisk og helsemessig hjelp. Rådgivningskontoret på Hamar og Kristiansand har to rådgivere som hver arbeider ca. 10 timer pr. uke. På de resterende kontorene er det en rådgiver som arbeider ca. 15/20 timer pr. uke. Med unntak av rådgiveren i Tromsø, er alle rådgiverne pensjonerte politimenn.

For å videreutvikle arbeidet ved rådgivningskontorene er det opprettet en koordinatorfunksjon ved Kompetansesenter for voldsofferarbeid (Høgskolen i Oslo). I regi av koordinatoren arrangeres det seminar for rådgiverne to ganger i året. Seminaret benyttes til erfaringsutveksling, samt videreutdanning av rådgiverne.

I tillegg til de syv kontorene som allerede er opprettet skal det i løpet av 2003 etableres ytterligere tre kontorer. I samarbeid med Politidirektoratet tar Justisdepartementet sikte på å etablere kontorer i Hordaland, Rogaland og Oslo politidistrikt i løpet av 2003. Det har tidligere vært gjort forsøk på å etablere et kontor i Oslo, noe som etter min oppfatning er en sentral oppgave. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å rekruttere en daglig leder etter samme modell som ved de andre kontorene, der rådgiverne er pensjonerte polititjenestemenn. I Oslo vil det derfor bli åpnet for å ansette en person med annen bakgrunn og på andre vilkår enn ved de andre kontorene.