Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:569 (2001-2002)
Innlevert: 16.09.2002
Sendt: 17.09.2002
Besvart: 24.09.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Endringer i lov om likestilling ble behandlet av Stortinget våren 2002. Undersøkelser viser at de fleste universiteter og høgskoler ikke følger opp lovendringene i likestillingsloven om at ledelsen ved institusjonene plikter å søke å forhindre seksuell trakassering.
Hva vil statsråden gjøre for at likestillingsloven følges opp ved utdanningsinstitusjonene innenfor høyere utdanning?

Begrunnelse

Seks av ti universiteter og vitenskapelige høgskoler har ikke innført regelverk og rutiner som følger opp Stortingets vedtak.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: De nye lovbestemmelsene trådte i kraft 1. juli i år.

Lovendringen krever etter Likestillingsombudets tolking at institusjonene må utarbeide planer eller retningslinjer for å følge opp de nye forpliktelsene. Flere universiteter og høgskoler hadde alt slike retningslinjer på plass før dette ble lovbestemt. Ikke alle institusjoner har fått dette på plass så kort tid etter lovendringen. Jeg tror ikke det bør tolkes som at universiteter og høgskoler ikke vil følge opp loven. Det forutsetter jeg at de vil gjøre. Mange av institusjonene er store og komplekse organisasjoner. En bred intern prosess med diskusjon og involvering av tilsatte og studenter vil sannsynligvis gi bedre effekt med hensyn til å ivareta formålet med de nye bestemmelsene enn om ledelsen raskt fastsetter nye retningslinjer.

Jeg er kjent med at Likestillingsombudet i brev 10. september 2002 til universiteter og høgskoler orienterte om lovendringen, og samtidig bad om en tilbakemelding om hvilke tiltak institusjonene har satt i verk eller har planer om å sette i verk for å følge opp de nye bestemmelsene. Jeg vil søke å holde meg orientert om resultatene av denne gjennomgangen og eventuelt følge opp saken overfor institusjonene.