Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:570 (2001-2002)
Innlevert: 18.09.2002
Sendt: 19.09.2002
Besvart: 01.10.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hele 93 pst. av bruken i svømmehallene våre er uorganisert virksomhet. Dette er noe et samlet storting har sett på som viktig for idrettsanleggene våre. Det er 18-20 millioner besøkende i norske svømmehaller pr. år.
Vil derfor statsråden ta et initiativ for å bedre vilkårene for bygging/vedlikehold av svømmeanlegg, spesielt i forhold til ny finansiering av idretten og spillemiddelkriterier?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg vil i den sammenheng få understreke at Stortingets signaler på dette punkt er fulgt. I St.meld. nr. 14 (1999-2000) ble svømmeanleggene trukket frem som en prioritert anleggstype, og tilskuddssatsen ble av den grunn hevet. Prioriteringen var en direkte konsekvens av at svømming er en aktivitet som folk i stor grad organiserer selv og som har stor oppslutning. Gjennom behandlingen av nevnte stortingsmelding ble det dessuten gitt tilslutning til fortsatt satsing på rehabilitering. I 2002 ble det satt av 140 mill. kr til rehabilitering av idrettsanlegg. Hele 45 mill. kr av disse ble fordelt til svømmeanlegg. Ingen andre anleggstyper var gjenstand for en så tydelig prioritering.

Et samlet storting har fremhevet barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som sentrale målgrupper. I så måte fremstår også anlegg som flerbrukshaller, kunstgressbaner og enkelte nærmiljøanlegg som særlig viktige. Infrastruktur for idrett og fysisk aktivitet må ivareta helheten, og det er derfor flere hensyn som må vurderes og ivaretas.

Endringen av tippenøkkelen innebærer mer midler til idrettsformål, og vil gi mulighet til en styrket innsats i forhold til de prioriteringer som ligger i St.meld. nr. 14 (1999-2000) og behandlingen av denne.