Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:572 (2001-2002)
Innlevert: 18.09.2002
Sendt: 19.09.2002
Besvart: 25.09.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Skattedirektoratet har gitt støtte for at det skal betales moms på utleie av tannlegers pasientportefølje og utstyr. Dette betyr endring av praksis, og vil gi merkostnader for pasientene. Endringen vil ramme situasjoner der to eller flere praktiserende tannleger deler kostnader, og der bare den ene er eier av praksisen. Høye drifts- og etableringskostnader gjør at mange organiserer seg slik i dag. Tilsvarende organisering av legepraksis gir ikke momsbelastning.
Er en slik forskjellsbehandling rimelig?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg er kjent med Skattedirektoratets uttalelse, men saken har ikke vært til behandling i departementet. Departementet vil få seg saken forelagt innen kort tid. Generelt vil jeg si at det etter merverdiavgiftsreformen i 2001 skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av alle typer varer og tjenester, med mindre den aktuelle vare eller tjeneste er uttrykkelig unntatt. Som tjeneste anses også hel eller delvis utnyttelse av immaterielle verdier.

Helsetjenester, herunder tannhelsetjenester, er et eksempel på tjenester som er unntatt merverdiavgiftsplikt. Også formidling av helsetjenester er unntatt. Det samme gjelder utleie av arbeidskraft for utøvelse av helsetjenester. Tannleger skal derfor ikke betale merverdiavgift på tannlegetjenesten, men må betale merverdiavgift på alle innkjøp av varer og tjenester til virksomheten.

Hvis tannlegen omsetter andre varer og tjenester som er merverdiavgiftspliktige, må disse avgiftsberegnes på vanlig måte. Utleie av varer (utstyr) er et eksempel på en slik tjeneste. Denne tjenesten var avgiftspliktig også før det ble innført en generell avgiftsplikt på tjenester. Utnyttelse av en immateriell verdi, slik som utnyttelse av praksiseiers pasientportefølje, er også en avgiftspliktig tjeneste etter merverdiavgiftsloven.

Jeg forstår spørsmålet slik at det dreier seg om omsetning mellom tannleger som driver selvstendige virksomheter. Når en tannlegevirksomhet er organisert i flere selvstendige rettsubjekt, istedenfor i ett, så kan dette utløse en plikt til å beregne merverdiavgift når varer og tjenester omsettes mellom disse. Avgiftsplikten følger da som en konsekvens av merverdiavgiftssystemet. Jeg viser til at det uansett ikke er avgiftsplikt på utleie av helsepersonell og fast eiendom.

Jeg vil avslutningsvis vise til at reglene vil være de samme enten det dreier seg om organisering av en tannlegepraksis eller en legepraksis.