Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:573 (2001-2002)
Innlevert: 18.09.2002
Sendt: 19.09.2002
Besvart: 02.10.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En kvinne i Gjesvær i Nordkapp kommune ønsker å overta fiskerettighetene etter sin avdøde mann, en virksomhet de begge har vært sammen om å bygge opp, men hun har fått avslag fordi hun ikke har vært oppført på blad B i fiskermanntallet. Saken var omtalt i Finnmark Dagblad den 24. august d.å., og har også vært dekket av flere andre medier.
Finner statsråden avslaget rimelig, eller vil han bevirke at hun kan videreføre parets felles livsverk?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Vilkårene for å få delta i torskefisket i gruppe I fremgår av forskrift av 1. desember 2000 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2001.

Ifølge denne forskrift må eier av fartøyet og høvedsmann være oppført på blad B i fiskermanntallet for å få adgang til å delta i torskefisket gruppe I, jf. § 1 første ledd bokstav b. Det er således en forutsetning for alle som vil delta i torskefisket gruppe I at de er oppført på blad B i fiskermanntallet. Dette er begrunnet med at vi ønsker at eiere av fiskefartøy skal være aktive fiskere. Hovedregelen er videre, jf. forskriften § 6 første ledd, at deltakeradgangen til torskefisket gruppe I bortfaller ved fartøyeiers død.

Fra denne hovedregelen er det gjort et unntak i § 6 annet ledd. Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i gruppe I, kan likevel gis adgang til å delta i gruppe I når vilkårene i § 1 og 3 er oppfylt. Dette innebærer blant annet at den som erverver fartøyet ved arv må være oppført på blad B for å få deltakeradgang. Arvtaker kan også selge fartøyet, og ny eier kan da gis adgang til å delta i gruppe I forutsatt at vilkårene i § 1 og 3 er oppfylt. Regelverket åpner ikke for at man kan dispensere fra disse reglene. Deltakerlovens krav om at fiskeflåten skal være fiskereid ligger til grunn for dette regelverket.

Unntaksreglene skal nettopp ivareta slike situasjoner som den foreliggende. Arvtaker gis etter disse reglene et reelt valg med hensyn til om hun eller han vil overta fartøyet eller vil selge det. Gjenlevende ektefelle kan således delta i fisket dersom vedkommende ønsker det. Disse reglene gjelder for alle som kommer i en slik situasjon, uavhengig av kjønn.

Den aktuelle saken som stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo nevner, reiser det grunnleggende spørsmål om hvem som kan eie fiskefartøy. Det vil være naturlig å se på denne problemstillingen i forbindelse med oppfølgningen av arbeidet med Eierskapsutvalgets innstilling, som blant annet har behandlet spørsmålet om det skal dispenseres fra deltakerloven ved arv og generasjonsskifte.

Jeg håper dette gir svar på spørsmålet.