Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:578 (2001-2002)
Innlevert: 20.09.2002
Sendt: 23.09.2002
Besvart: 27.09.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Oslo Sporveier er i en ekstraordinær situasjon fordi de er i ferd med å ta igjen et stort vedlikeholdsetterslep. Vedlikeholdsarbeidet har de siste månedene ført til passasjernedgang og svikt i billettinntektene. Blant annet på grunn av dette ser Oslo Sporveier ut til å gå mot et underskudd på minst 150 mill. kr i 2002. Derfor planlegges kutt i tilbudet til de reisende.
Hva vil statsråden gjøre med denne ekstraordinære situasjonen for å hindre at kollektivtilbudet i Oslo svekkes?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I tråd med Sem-erklæringen vil Regjeringen øke satsingen på kollektivtransport med 1,5-2 mrd. kr i inneværende stortingsperiode. Det framgår av St.meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport at det særlig skal satses på kollektivtransport i storbyområder. Fra meldingen framgår at Regjeringen legger opp til å bidra med betydelige statlige midler til å ruste opp T-banen i Oslo. Det tas sikte på et bidrag som tilsvarer om lag 25 pst. av den økte kollektivsatsingen. Den ekstraordinære innsatsen skal komme i tillegg til Oslo kommunes støtte til kollektivtransporten og satsingen som allerede ligger innenfor Oslopakke 2. I statsbudsjettet for 2002 ble det bevilget 45 mill. kr ekstra for å ruste opp T-banenettet i Oslo. For ekstra statlig satsing til å ruste opp T-banen i Oslo i 2003, vises til statsbudsjettet. Oslo kommune er også tilført ca. 19 mill. kr i 2002 for å finansiere 40 pst. studentrabatt på månedskort for studenter. Dette tiltaket er viktig for å gjøre kollektivtilbudet i Oslo mer attraktivt for ungdom, og senke prisene for studenter med lav betalingsevne. Ordningen vil bli videreført med helårsvirkning i 2003, og bevilgningen vil øke tilsvarende.

For øvrig har Regjeringen i kollektivmeldingen varslet økt satsing på framkommelighet for kollektivtrafikken i storbyene, bl.a. i form av flere kollektivfelt og lyskryssprioritering. Slike tiltak er med på å redusere kollektivselskapenes tidstap og kostnader som følger av dette, samt bidra til å gjøre buss og trikk raskere og mer pålitelig for brukerne. Dette betyr mye for å styrke framtidig inntektsgrunnlag i Oslo Sporveier.