Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:580 (2001-2002)
Innlevert: 24.09.2002
Sendt: 25.09.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 01.10.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Ifølge Nettavisen 24. september anslår Finansdepartementet at det å redde elbilfabrikken Think på Aurskog-Høland vil koste minimum 650 mill. kr.
Hva er regnestykket bak dette tallet?

Begrunnelse

Det har versert flere alternativer for å redde Think, ett fra Ford og ett fra aksjonsgruppen "Think Nå". Aksjonsgruppen "Think Nå" mener det vil være mulig å redde Think for en langt lavere sum enn det departementet skisserer, ifølge Nettavisen. Det ville derfor ha stor offentlig interesse å få vite bakgrunnen for departementets anslag.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Tallet 650 mill. kr er basert på overslag over de budsjettmessige konsekvenser over en femårsperiode av en gjennomføring av det pakkeforslag som ble presentert fra Ford Motor Company og arbeidsgruppen som var nedsatt for å finne nye investorer som er villige til å overta selskapet Think Nordic. Forslagene ble oversendt i et brev av 17. september d.å. fra Ford Motor Company til Nærings- og handelsdepartementet.

Det foreslåtte programmet inneholdt:

- Åpning av bussfilene for elektriske biler.

- Fjerning av firmabilbeskatning på elektriske biler.

- En klar forpliktelse fra sentrale myndigheter og statlige institusjoner om å kjøpe 500 elektriske biler pr. år i de neste fem år.

- Opprettelse av et fond på 50 mill. kr pr. år i fem år fremover for å refundere privatkjøpere av elektriske biler en betydelig del av kjøpsprisen.

- Vurdere andre ressurser/muligheter knyttet til utviklingen av miljøteknologi som kan anvendes til fordel for utviklingen av elektriske batteribiler.

Kostnadene ved den foreslåtte fondsavsetningen vil over en femårsperiode utgjøre 250 mill. kr.

Kostnadene ved anskaffelse av 500 elektriske biler pr. år vil beløpe seg til nærmere 80 mill. kr pr. år, eller 400 mill. kr over en femårsperiode, gitt en kostnadspris på 160 000 kr pr. bil.

Innenfor de rammer som er gitt for statlige virksomheter, er hver enkelt statlig virksomhet ansvarlig for sine anskaffelser ut fra en vurdering av egne behov, aktuelle tjenester og varer, budsjettrammer m.m. Uten økte bevilgninger til statlige virksomheter som eventuelt pålegges å kjøpe elektriske biler, vil slike innkjøp gå på bekostning av formål som virksomheten i dag prioriterer høyere. I utgangspunktet vil dette derfor også måtte anses som en direkte kostnad for staten.

I tillegg vil komme provenyeffektene ved fjerning av all firmabilbeskatning på elektriske biler.

Samlet vil dermed den forpliktelsen Ford ber Regjeringen om å påta seg minimum utgjøre 650 mill. kr over en femårig programperiode.