Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:583 (2001-2002)
Innlevert: 25.09.2002
Sendt: 26.09.2002
Besvart: 03.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Forslag om endring av verneforskriften for Froan for å gjennomføre et eksperimentelt forskningsprosjekt i forbindelse med oppdrettsaktivitet kritiseres for å være i strid med områdets Ramsar-status, svekke verneforskriften, at prosjektet ikke er vitenskapelig etterrettelig og at føre-var prinsippet ikke vektlegges. Endringen begrunnes i vedtak i St.meld. nr. 43 (1998-1999), som også er gjenstand for tolkning.
Vil statsråden legge en tolkning til grunn som vektlegger Ramsar-forpliktelsene og opprettholde verneforskriften?

Begrunnelse

Endring av vernebestemmelsene for Froan landskapsvernområde

Miljøverndepartementet kom tidligere fram til at den foreslåtte forskningsaktiviteten ikke var forenlig med vernebestemmelsene for Froan. Nå har Miljøverndepartementet kommet med forslag til å endre verneforskriften for Froan slik at forskningsprosjektet likevel kan gjennomføres, slik det heter i forslaget, etter Stortingets ønske, til tross for at fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet, alle mener at oppdrett i Froan er i strid med verneformålet.
En rekke innsigelser har kommet som tilsier at endringsforslaget bør forkastes:

- Stortinget kjente neppe de totale konsekvensene av vedtaket knyttet til St.meld. nr. 43 (1998-1999)
- føre-var prinsippet må respekteres
- områdets Ramsar-status må respekteres
- marine referanseområder må identifiseres og bevares
- verneforskriften må være klar og konsis.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Froan landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ble, sammen med et tilstøtende naturreservat, opprettet ved kongelig resolusjon 14. desember 1979. Formålet med fredningen er å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Verneområdene i Froan ble tatt opp på listen over internasjonalt viktige våtmarker under Ramsarkonvensjonen 16. mars 1996. Statusen som Ramsarområde medfører større internasjonal oppmerksomhet rundt områdenes forvaltning.

Ved behandlingen av St.meld. nr. 43 (1998-1999) Vern og bruk i kystsona i 2000, jf. Innst. S. nr. 168 (1999-2000), bad flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité Regjeringen sette i gang et vitenskapelig prosjekt knyttet til den fiskeoppdrettsvirksomheten som er blitt drevet ved to lokaliteter i landskapsvernområdet i medhold av en tidsbegrenset dispensasjon fra verneforskriften. I forbindelse med behandlingen av en klage i saken høsten 2001 var Miljøverndepartementet av den oppfatning at slik forskningsaktivitet krever endring av gjeldende verneforskrift. I påvente av en eventuell forskriftsendring ble den aktuelle oppdrettsvirksomheten gitt forlenget dispensasjon fram til 1. oktober 2003.

Arbeidet med et forslag til forskriftsendring for Froan landskapsvernområde er nå i gang. Et endringsforslag har vært på høring. For tiden er høringsuttalelsene under oppsummering i Direktoratet for naturforvaltning. Miljøverndepartementet vil motta oppsummeringen sammen med direktoratets anbefaling i løpet av kort tid. I forbindelse med departementets behandling av endringsforslaget vil både høringsuttalelsene og verneområdets status som Ramsarområde være sentrale vurderingsmomenter i saken.