Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:582 (2001-2002)
Innlevert: 25.09.2002
Sendt: 26.09.2002
Besvart: 02.10.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): I Adresseavisen 13. september 2002 stiller SIVA-direktør Harald Kjelstad spørsmålstegn ved om CO2 er en klimagass, og hvorvidt menneskelig aktivitet påvirker klimaet.
Er Regjeringen enig i SIVA-direktørens uttalelser, og er i så fall disse uttalelsene representative for Regjeringens klima- og industripolitikk?

Begrunnelse

Kjelstad mener klimaendringer er politisk konstruerte, og trekker bl.a. paralleller til USA' begrepskonstruksjon og medietaktikk i krigen mot Irak ("kirurgisk krigføring"). Kjelstad beskriver klimapolitikken med uttrykk som "manipulering", "enkel propaganda" og "maktspill". Dersom dette synet danner grunnlaget for SIVAs forvaltning av statlige næringsparker, er det vanskelig å se hvordan sentrale klimapolitiske målsettinger skal kunne nås.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Regjeringens klimapolitikk er nedfelt i St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk og St.meld. nr. 15 (2001-2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk. Her presenteres en rekke tiltak og virkemidler som vil bidra til at Norge vil kunne vise betydelig fremgang i klimaarbeidet allerede i 2005. Regjeringen foreslår også å opprette et kvotesystem for de deler av næringslivet som i dag ikke betaler CO2-avgift i perioden 2005-2007.

Uttalelsene fra SIVA-direktør Harald Kjelstad i en avisartikkel, kan selvsagt ikke tolkes som et uttrykk for Regjeringens klimapolitikk.