Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:60 (1997-98)
Innlevert: 28.01.1998
Sendt: 29.01.1998
Besvart: 03.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): "Hva kan departementet gjøre for å sikre at fylkeskomunale ressurssentra innenfor videregående opplæring får en organisasjons- og arbeidsform som reduserer faren for at disse ressurssentrene får urimelige konkurransefortrinn i forhold til private tilbud?"

Begrunnelse

Den direkte foranledning for spørsmålet er forholdet mellom Rogaland Kurs- og konferansesenter og private opplæringstilbud i Rogaland, men jeg er kjent med at Konkurransetilsynet også har hatt kritiske synspunkter til forhold i Hordaland. I en situasjon hvor det er all grunn til å regne med en betydelig økning i etterspørselen etter tilbud om videre- og etterutdannelse, er det derfor behov for klarere retningslinjer for virksomheten ved fylkeskomunale ressurssentre for videregående opplæring. Hvis ikke, kan man fort få en situasjon hvor konkurranseforholdene mellom aktørene i videre- og etterutdannelsessektoren er svært ulike, avhengig av om institusjonen er fylkeskommunal eller privat. Det er viktig å unngå en slik situasjon.
Ved siden av tiltak for å hindre faren for "kryss-subsidiering", er det nødvendig at nye retningslinjer fra departementet også sikrer likebehandling mellom ressurssentrene og private tilbud når det gjelder andre "konkurransefaktorer", som f.eks.:
- regler om bruk av fylkeskommunale skolers eksamensrett til å gi voksenelever ved kommersielle tilbud elevstatus istedenfor privatiststatus,
- størst mulig likestilling når det gjelder studiestøtte fra Statens Lånekasse,

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Det spørsmålet du reiser, blir berørt i Buer-utvalgets innstilling, som nylig har vært ute til høring og vil ligge til grunn for en egen stortingsmelding. Denne meldingen er nå under utarbeidelse, og etter planen vil den bli lagt fram for Stortinget våren 1998.

Buer-utvalget peker på at det eksisterer et konkurranseforhold mellom private og offentlige kompetansetilbydere og at det kan være grunn til å se nærmere på dette. Samtidig mener utvalget at det er viktig å etablere en regional infrastruktur som kan utvikle og sikre et nært og kontinuerlig samarbeid mellom alle aktører på tilbudssiden.

En del høringsuttalelser berører også dette forholdet og ber bl a om at det blir utarbeidet retningslinjer som sikrer likebehandling mellom offentlige og private tilbydere innen etter- og videreutdanning.

Departementet arbeider for tiden med å avklare hvilke spørsmål som bør legges fram til drøfting i den varslede stortingsmeldingen. Jeg vil sørge for at det tema du tar opp i ditt brev og problemstillinger knyttet til dette, vil bli omtalt og drøftet i forbindelse med arbeidet med nevnte melding. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig å kommentere spørsmålet nærmere.