Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:62 (1997-98)
Innlevert: 29.01.1998
Sendt: 29.01.1998
Besvart: 03.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): "Finnmark mangler i dag et tilbud om mammografiscreening, og støsrtedelen av befolkingen har i tillegg lang reiseavstand til sykehus for undersøkelse også når funn nødvendiggjør undersøkelse. Konsekvensen blir sen/ underdiagnostisering av brystkreft hos fylkets kvinnelige befolkning, som igjen får behandlingsmessige konsekvenser ved for sent oppdaget kreft. Vil helseministeren bidra til at Finnmark inkluderes i mammografiscreeningen, når den nå skal utvides?"

Begrunnelse

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 1998 ble det vedtatt å styrke kap. 719 post 61 Mammografiscreening med 20 mill. kr og utvide forsøket med fire fylker.

Sosial- og helsedepartementet ba styringsgruppen for prøveprosjektet i brev av 17.12.97 utarbeide et forslag til kriterier og valg av fire nye fylker innen 15. januar 1998. Styringsgruppen fremmet følgende innstilling:

"Etter denne samlede gjennomgang foreslår Styringsgruppen at følgende fire fylker bør starte mammografiscreeningen: Telemark, Aust- og Vest-Agder og Troms. Videre er Styringsgruppen av den oppfatning at Finnmark med kun omlag 6000 kvinner i aldersgruppen 50-69 år, bør integreres i screeningen i Troms fylke. Dette vil uten betydelig kostnadsøkning utnytte kapasiteten ved bruk av en mobil enhet i to fylker med spredt bosetting og lavt folketall."

Etter at Styringsgruppen fremmet sitt forslag har det kommet etteranmeldte henvendelser fra andre fylker. Departementet vurderer nå innstillingen fra Styringsgruppen og er i løpende dialog med denne når det gjelder de kostnadsmessige og organisatoriske konsekvenser av utvidelsen, herunder også en eventuell tilknytning av Finnmark fylke til prosjektet.

Sosial- og helsedepartementet vil i løpet av kort tid gi en endelig avklaring på hvilke fylker utvidelsen vil omfatte.