Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1 (2002-2003)
Innlevert: 01.10.2002
Sendt: 01.10.2002
Besvart: 11.10.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Vil EUs tilbud til USA om et kompromiss i forbindelse med Den internasjonale straffedomstolen ICC få noen innvirkning på Norges, iallfall hittil, klare holdning til å ikke imøtekomme USAs forespørsel om å inngå bilateral avtale om ikke å utlevere amerikanere?

Begrunnelse

EUs utenriksministre har blitt enige om å tilby USA et kompromiss i striden om Den internasjonale straffedomstolen ICC. Domstolen som åpner i Haag i Nederland neste år, skal rettsforfølge krigsforbrytere fra hele verden. USA hevder at domstolen kan brukes til politisk forfølgelse av amerikanere, og har bedt alle ICC-land inngå en avtale om ikke å overlevere amerikanere til domstolen.
Norge har tidligere avvist den amerikanske forespørselen, men har villet avvente EUs holdning.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Et amerikansk avtaleutkast som tok sikte på å sikre at USAs samtykke alltid må innhentes før amerikanske borgere eventuelt kan utleveres til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), ble fra norsk side den 9. august i år besvart negativt. Vi meddelte samtidig amerikanerne at før et endelig svar kan gis, vil vi i samråd med likesinnede land vurdere nærmere alle sider av de spørsmål som er reist.

Vi ønsker ikke å inngå noen avtale basert på det fremsatte utkast. Tekstforslaget går etter vårt syn langt utover det artikkel 98 i Roma-vedtektene var ment å dekke, nemlig forholdet til militære utplasseringsavtaler og personer med immunitet. I vår vurdering av USAs anmodning har vi lagt til grunn at vi fullt ut må respektere folkerettslige prinsipper og de forpliktelser vi anser oss bundet av. Det overordnede siktemål med vår tilslutning til domstolen er å bekjempe straffefrihet for de groveste internasjonale forbrytelser, og enhver eventuell avtale vil til syvende og sist måtte vurderes mot denne forutsetningen.

EU-landene har etter lengre overveielse blitt enig om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn dersom land som er medlemmer av EU skulle ønske å inngå avtaler med USA. Grunnlaget for disse prinsippene er at de skal bevare domstolsvedtektenes integritet, og sikre at de stater som er part i vedtektene overholder sine forpliktelser. De viktigste av dem er:

- Det skal ikke være straffefrihet for forbrytelser som faller inn under domstolens jurisdiksjon.

- Enhver ordning bør kun omfatte personer på oppdrag fra sine hjemmemyndigheter, ikke landets borgere i sin alminnelighet.

- Statsborgere av en stat som er part i ICC skal ikke omfattes.

- Det skal tas hensyn til eksisterende avtaler med USA, herunder styrkestatusavtaler, såkalte SOFA-avtaler.

EUs vurderinger samsvarer fullt ut med våre oppfatninger.

Vi vil videreføre den tette kontakten vi har med EU-landene og andre likesinnede land i dette spørsmålet. Vi er opptatt av å fremme domstolens interesser, og vi vil som før motsette oss tiltak som kan underminere domstolen. Samtidig vil vi fortsette vår dialog med de stater som ikke har sluttet seg til domstolens vedtekter, med sikte på å fremme bredest mulig oppslutning om domstolen og dens målsettinger. Vi føler oss trygge på at domstolen gjennom sin virksomhet vil overbevise de stater som nå er skeptiske.