Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:5 (2002-2003)
Innlevert: 03.10.2002
Sendt: 04.10.2002
Besvart: 09.10.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvordan tenker Regjeringen ved Justisdepartementet å sikre et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud til voldelige menn i Norge?

Begrunnelse

Regjeringen ved Justisdepartementet bruker prisverdig mye plass på problematikken rundt familievold i St.prp. nr. 1. Det er imidlertid SVs oppfatning at ordene ikke følges opp av bevilgninger som gjør det mulig å angripe dette problemet på en fornuftig måte, først og fremst fordi Alternativ til Vold (ATV) heller ikke neste år vil ha midler nok til å drive sitt tilbud på en tilfredsstillende måte, langt mindre til å utvikle og utvide tilbudet. SV mener det er lite fornuftig kun å satse på tiltak rettet mot politiet i kombinasjon med bl.a. endringer som gjør det mulig å endre personnummer, så lenge de som eier problemet, voldelige menn, ikke endrer atferd. SV mener arbeidet med å etablere et skikkelig tilbud til disse mennene haster, i og med at forslaget om oppholdsforbud i eget hjem ligger til behandling i justiskomiteen. Uten et slikt tilbud frykter SV at vi vil oppleve at problemet kan tilspisses ved at flere menn vil bli mer aggressive enn før. De som til syvende og sist vil rammes hardest av dette er de vi ønsker å skjerme: mennenes nærmeste. Det er derfor skuffende at Regjeringen (ved Barne- og familiedepartementet), nå legger opp til en fortsatt krisebevilgning til ATV, og at Justisdepartementet ikke benytter seg av muligheten til å styrke og utvide dette unike tilbudet som vi ellers er meget stolte av i Norge. SV frykter at usikkerheten og minimumsnivået som Regjeringen nå opprettholder vil kunne slite på de ansatte ved ATV, og at dette i sin tur kan svekke tilbudet, noe ingen er tjent med. SV mener ATV representerer et viktig forebyggende tiltak, også for barn og unge, som vi vet rammes ekstra hardt av vold i norske hjem.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det er en prioritert oppgave for Justisdepartementet, i samarbeid med andre sentrale og lokale myndigheter, å videreutvikle tilbudet til menn med voldsproblematikk.

Foruten det tilbudet som gis ved Alternativ til Vold (ATV) i Oslo, Langesund og Drammen er det etablert i alt fire behandlingstilbud til voldsutøvende menn i Norge. Tilbudet er lokalisert ved følgende institusjoner:

- Prosjekt Sinnemestring ved Brøset i Trondheim (Psykisk Helsevern i Sør-Trøndelag - HF, Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter, helseregion 4 og 5)

- Institutt for klinisk sexologi og terapi

- Familievoldsprosjektet ved Familievernkontoret i Molde.

- De øvrige regionale kompetansesentrene for fengsels-, sikkerhets- og rettspsykiatri.

ATV er en privat stiftelse og ble opprettet i 1987 som et prosjekt finansiert av Barne- og familiedepartementet (2/3) og Oslo kommune (1/3). Fra 1992 ble driften finansiert av Oslo kommune og vekselvis Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet. Fra og med 2000 har driften vært finansiert av Oslo kommune og gjennom klientegenandeler.

I tillegg til behandlingsvirksomheten driver ATV en utstrakt utadrettet virksomhet for å spre kompetanse om vold- og overgrepsproblematikk til offentlige instanser og undervisningsinstitusjoner.

I St.prp. nr. 1 (2002-2003) framgår det at Justisdepartementet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet og Helsedepartementet vil videreføre tilskuddet til Alternativ til Vold i 2003. Tilskuddet er en videreføring av den "krisebevilgning" som ble gitt i 2002. Krisen hadde sitt utspring i at stiftelsen i tillegg til behandlingsvirksomheten ivaretar nasjonale kompetansefunksjoner på voldsfeltet. Kostnadene forbundet med nasjonal kompetansespredning dekkes ikke av Oslo kommune. I april 2002 bevilget de tre departementene til sammen 810 000 kr som engangsstøtte i en akutt situasjon. Tildelingen ble gitt fordi departementene anser det arbeidet som ATV utfører for å være meget viktig for å utvikle kompetansen på hvordan man best kan hjelpe menn som er motivert til å komme ut av voldsbruk.

I tillegg til den direkte støtten til ATVs arbeid for å spre kompetanse på nasjonalt nivå, er det over Justisdepartementets budsjett for 2003 avsatt ytterligere 1,5 mill. kr til styrking av mestringsprogram i kriminalomsorgen rettet mot voldelige menn. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilke konkrete prosjekt/virksomheter det vil bli aktuelt å støtte over denne bevilgningen. ATV er en svært aktuell samarbeidspartner i denne programøkningen.

I samarbeid med Barne- og familiedepartementet, Sosialdepartementet og Helsedepartementet vil Justisdepartementet i løpet av 2003 utarbeide en ny handlingsplan om vold mot kvinner. Et viktig satsingsområde i den nye handlingsplanen vil være tiltak knyttet til å styrke behandlingstilbudet til menn med voldsproblematikk.